Navigacija

MIN34 - Fazne transformacije

Specifikacija predmeta
Naziv Fazne transformacije
Akronim MIN34
Studijski program Metalurško inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 7.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Za izlazak na ispit: položen ispit Struktura metalnih materijala Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Omogućiti razumevanje faznih transformacija koje se odvijaju pri oblikovanju i termičkoj obradi metalnih materijala, kao i sticanje znanja neophodnih za postizanje zahtevane strukture metalnih materijala putem odvijanja odgovarajućih faznih transformacija i kontrole njihove kinetike.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da kontrolom uslova za odvijanje određenih faznih transformacija postignu odgovarajuću strukturu, a time i svojstva metalnih materijala različite namene.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Upoznavanje sa pokretačkom silom za odvijanje faznih transformacija u čvrstom stanju metalnih materijala, mehanizmom transformacija koje se odvijaju difuzijom na mala i velika rastojanja ili bezdifuziono i ulogom strukturnih veličina, kinetikom faznih transformacija, dijagramima izotermalnog razlaganja (IR) i razlaganja pri kontinuiranom hlađenju (KH).
  Sadržaj praktične nastave Upoznavanje sa termodinamičkim i kristalografskim konceptom faznih transformacija, difuzijom u metalima i legurama, stvaranjem i rastom stabilnih klica, tipom međufaznih graničnih površina i oblikom čestica sekundarnih faza, mehanizmom i brzinom odvijanja pojedinih faznih promena, metodom određivanja i primenom IR- i KH-dijagrama.
  Literatura
  1. V. Radmilović, „Fazne transformacije“, Autorizovana skripta, 1993.
  2. J. Burke, „Kinetika faznih transformacija“, TMF, Beograd, 1980.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 3 0
  Metode izvođenja nastave Nastava se odvija u vidu predavanja, eksperimentalnih i računskih vežbi. Studenti u toku nastave treba da urade seminarski rad.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 10