Navigacija

14MMI10 - Zavarivanje - odabrana poglavlja

Specifikacija predmeta
Naziv Zavarivanje - odabrana poglavlja
Akronim 14MMI10
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je proširivanje znanja iz oblasti spajanja materijala zavarivanjem i oposobljavanje za izbor tehnologije i odtnih materijala.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje fiziko-metalurškim fenomenima koji se javljaju pri zavarivanju, različitim postupcima zavarivanja, te načinom odabira optimalne tehnologije (postupak+dodatni material+cena).
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod. Električni luk, uspostavljanje i stabilnost. Toplotna polja kao posledica odabranog postupka. Tečno kupatilo. Geometrija. Očvršćavanje, nehomogenosti, zaostali naponi. Zona uticaja toplote – veličina, oblik, fazne transformacije i strukture. Zavarljivost – prskotine nastale u toku zavarivanja: tople, hladne, lamelarne, prskotine od naknadne termičke obrade. Mere za sprečavanje pojave prskotina. Ispitivanje zavarenih spojeva metodama sa i bez razaranja. Standardi.
  Sadržaj praktične nastave Makrostruktura zavarenih spojeva. Mikrostruktura zavarenih spojeva ; Ispitivanje mehaničkih osobina zavarenih spojeva metodama sa i bez razaranja ; Primeri izbora postupka zavarivanja i dodatnog materijala za zavarivanje različitih materijali i konstrukcija.
  Literatura
  1. S.Kou, Welding metallurgy, Butterworth-Heinemann (2002)
  2. I.Hrivnjak, Zavarljivost čelika, Građevinska knjiga (1989)
  3. ASM Handbook, Vol.6 – Welding, brazing and soldering, ASM International (1994)
  4. A. Sedmak, V.Šijački-Žeravčić, A.Milosavljević, V.Đorđević, M.Vukićević, "Mašinski materijali", drugi deo: zavarivanje, Mašinski fakultet u Beogradu (2000)
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja računske i laboratorijske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 40