Navigacija

14IIM21 - Metalni materijali

Specifikacija predmeta
Naziv Metalni materijali
Akronim 14IIM21
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Za pohađanje: odslušan predmet Osnovi inženjerstva materijala; Za izlazak na ispit: položen ispit Osnovi inženjerstva materijala Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Omogućiti razumevanje faznih transformacija i mikrostrukture metalnih materijala, sticanje znanja neophodnih za postizanje zahtevane mikrostrukture metala i legura putem odvijanja i kontrole kinetike odgovarajućih faznih transformacija, kao i poznavanje klasifikacije savremenih metalnih materijala.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da na osnovu poznavanja ravnotežnih dijagrama stanja i kontrole uslova za odvijanje određenih faznih transformacija postignu odgovarajuću mikrostrukturu, a time i svojstva metalnih materijala različite namene, kao i njihovo ovladavanje postupcima mikrostrukturne analize.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Upoznavanje sa konceptom legiranja i razvijanjem mikrostrukture u ravnotežnim i neravnotežnim uslovima, mehanizmima i kinetikom faznih transformacija koje se odvijaju difuzijom na mala i velika rastojanja ili bezdifuziono, dijagramima izotermalnog razlaganja (IR) i razlaganja pri kontinuiranom hlađenju (KH), klasifikacijom i označavanjem železnih i neželeznih metala i njihovih legura, opštim karakteristikama i mikrostrukturom metalnih materijala od praktičnog značaja, kao i eksperimentalnim metodama njenog određivanja.
   Sadržaj praktične nastave Upoznavanje sa kvalitativnim i kvantitativnim definisanjem mikrostrukture metalnih materijala primenom svetlosne mikroskopije uz analizu ravnotežnih i neravnotežnih mikrostruktura legura na bazi železa i neželeznih metala, termodinamičkim konceptom faznih transformacija, stvaranjem i rastom stabilnih klica, tipom međufaznih graničnih površina i oblikom čestica sekundarnih faza, mehanizmom i kinetikom određenih faznih promena, metodom određivanja i primenom IR- i KH-dijagrama.
   Literatura
   1. H. Šuman, „Metalografija“, TMF, Beograd, 1989.
   2. Z. Cvijović, „Struktura metalnih materijala“, Autorizovana skripta, 2011.
   3. V. Radmilović, „Fazne transformacije“, Autorizovana skripta, 1993.
   4. J. Burke, „Kinetika faznih transformacija“, TMF, Beograd, 1980.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave Nastava se odvija u vidu predavanja, eksperimentalnih i računskih vežbi.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 10 Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari