Navigacija

MIN476 - Čelici-svojstva i primena

Specifikacija predmeta
Naziv Čelici-svojstva i primena
Akronim MIN476
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Termička obrada metala Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje osobina i primenljivosti čelika u savremenoj industrijskoj praksi
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost za identifikaciju kritičnih parametara eksploatacije te izbor čelika za zadatu namenu, na osnovu osobina materijala i ekonomskih parametara.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Kurs obuhvata kratak opis dobijanja čelika, opis i karakterizaciju različitih vrsta čelika, strukturne karakteristike i mehaničke osobine. Analiza primene pojedinih grupa vrši se na bazi kombinovanja osobina i postojeće prakse u svetu. ; Uvod. Savremeni postupci proizvodnje čelika. Koncept legiranja: mehanizmi ojačavanja i kontrole mikrostrukture. Klasifikacije i standardi za označavanje čelika: konstrukcioni čelici (ugljenični, niskolegirani); finozrni i termomehanički preradjeni čelici; konstrukcioni čelici za rad na povišenim temperaturama (nisko i visokolegirani); čelici za rad na niskim temperaturama (nisko i visokolegirani); čelici za poboljšanje (ugljenični i legirani); alatni čelici za rad na hladno; alatni čelici za rad na toplo (brzorezni); nerđajući čelici (feritni, martenzitni, austenitni, dvofazni); čelici za opruge, čelici za šine, martenzitno stareni čelici; čelici za duboko izvlačenje. Čelici za ambalažu. Čelici za obradu na utomatima. Izbor čelika. ;
  Sadržaj praktične nastave Mikrostrukturna ispitivanja pojedinih vrsta čelika
  Literatura
  1. R.W.K.Honeycombe, Steels- Microstructures and Properties, Edward Arnold Ltd. London (1981)
  2. Standard EN 10027 Označavanje čelika
  3. Atlas of microstructures, Metals Handbook, ASM International, Metals Park, Ohio, USA (1991
  4. Properties and Selection: Irons, Steels, and High-Performance Alloys, Metals Handbook, ASM International, Metals Park, Ohio, USA (1993)
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja, laboratorijske vežbe i seminarski rad
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 40