Navigacija

MIN210 - Struktura metalnih materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Struktura metalnih materijala
Akronim MIN210
Studijski program Metalurško inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Omogućiti razumevanje ravnotežnih dijagrama stanja i strukture metalnih materijala, sticanje znanja neophodnih za postizanje strukture koja obezbeđuje zahtevana svojstva legura železnih i neželeznih metala, kao i poznavanje metoda određivanja strukture i mogućnosti njihove primene u kontroli kvaliteta.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da na osnovu poznavanja ravnotežnih dijagrama stanja i proizvodnih parametara predvide mikrostrukturu metalnih materijala i njen uticaj na svojstva različitih konstrukcionih delova, kao i da izvrše karakterizaciju mikrostrukture primenom svetlosne mikroskopije.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Upoznavanje sa kristalnom strukturom i mikrostrukturom metalnih materijala, greškama u kristalima i eksperimentalnim metodama za određivanje strukture, povezivanje mikrostrukture sa dijagramom stanja, predstavljanje fazne ravnoteže u dvo- i trokomponentnim sistemima, interpretacija faznih dijagrama, upoznavanje sa obrazovanjem mikrostrukture u ravnotežnim i neravnotežnim uslovima, uspostavljanje međuzavisnosti uslova izrade, mikrostrukture i svojstava, analiza ravnotežnih dijagrama stanja, strukture i opštih karakteristika dvojnih i trojnih sistema od tehničkog značaja.
  Sadržaj praktične nastave Upoznavanje sa pripremom metalografskih uzoraka, ispitivanjem mikrostrukture metalnih materijala primenom svetlosne mikroskopije, kvalitativnim i kvantitativnim definisanjem mikrostrukture, metodom određivanja dijagrama stanja uz analizu ravnotežnih i neravnotežnih mikrostruktura legura na bazi železa i neželeznih metala.
  Literatura
  1. H. Šuman, „Metalografija“, TMF, Beograd, 1989.
  2. Z. Cvijović, „Struktura metalnih materijala“, Autorizovana skripta, 2011.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 3 0
  Metode izvođenja nastave Nastava se odvija u vidu predavanja, eksperimentalnih i računskih vežbi.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari