Navigacija

14DMI11 - Metalurgija zavarivanja

Specifikacija predmeta
Naziv Metalurgija zavarivanja
Akronim 14DMI11
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa metalurgijom zavarivanja i lemljenja kroz specifičnosti neravnotežnih reakcija u metalu šava i osnovnom metalu
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student se osposobljava da kompetentno izvrši izbor parametara zavarivanja koji uz optimalno izabrani postupak zavarivanja obezbeđuje odvijanje metalurških reakcija u čvrstoj i tečnoj fazi u cilju dobijanja zahtevane mikrostrukture, čime se obezbeđuje zahtevani kvalitet zavarenog spoja
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Upoznavanje sa mehanizmima stvaranja tečnog kupatila u toku zavarivanja, metalurgijom zavarivanja i lemljenja kroz specifičnosti neravnotežnih reakcija u metalu šava i osnovnom metalu. Obrađuju se metalurške osnove zavarivanja, reakcije u stadijumu kapi, u rastopu, stvaranje troske, kristalizacija metala šava i promene u zoni pod uticajem toplote u osnovnom metalu. Greške i nehomogenosti u zavarenom spoju.
  Sadržaj praktične nastave Primeri zavarivanja i reakcija u različitim vrstama čelika, gvožđa, legurama aluminijuma i titana.
  Literatura
  1. S.Kou, Welding Metallurgy, 2nd edition, Hoboken, New Jersey, 2003
  2. Lanchaster, Metallurgy of Welding, Chapman and Hall, 1994
  3. G.E Linert, Welding Metallurgy, vol 1 , American Welding Society, New York, 1997
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, računske i eksperimentalne vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari