Navigacija

14DMI19 - Zavarljivost i sigurnost zavarenih spojeva

Specifikacija predmeta
Naziv Zavarljivost i sigurnost zavarenih spojeva
Akronim 14DMI19
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Osposobljavanje studenata da ocene pogodnost za oblikovanje zavarivanjem nekog materijala na bazi prepoznavanja sklonosti ka nastanku osnovnih tipova prskotina, otpornosti spoja ka prelazu u krto stanje i ocene sigurnosti zavarenog spoja sa prisutnom prskotinom
  Ishodi učenja (stečena znanja) Usvajanje koncepta prisustva prskotina u zavarenom spoju i specifični načini ispitivanja i prevencije.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Koncept prisustva grešaka u zavarenim spojevima. Tople prskotine. Solidifikacione i likvacione. Hladne prskotine. Uticaj sadržaja vodonika, zaostalih napona i martenzita. Lamelarno cepanje. Uticaj vrste i veličine uključaka. Prskotine nakon termičke obrade. Uticaji parametara zavarivanja na pojavu prskotina. Specifični testovi (sa i bez razaranja) za ispitivanje sklonosti ka nastanku prskotina. Prevencija.
  Sadržaj praktične nastave Primeri tipičnih pojava prskotina u zavarenim spojeva različitih vrsta čelika, gvožđa, legurama aluminijuma i titana.
  Literatura
  1. I.Hrivnjak, Zavarljivost čelika, Gradjevinska knjiga, Beograd (1982)
  2. A.Radović, Interni materijal, TMF Beograd (1995)
  3. R.D Stout at all, Weldability of Steels, 4th edition, Welding Research Council, New York, USA 1987
  4. Documents and Standards, International Institute of Welding 1995-2006
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, računske i eksperimentalne vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari