Navigacija

MIMB4 - Metalni materijali u medicini

Specifikacija predmeta
Naziv Metalni materijali u medicini
Akronim MIMB4
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Studenti kroz kurs stiču znanje o savremenim metalnim materijalima koji se koriste u medicini, zahtevima koje moraju da ispune sa aspekta mikrostrukture, netoksičnosti, isplativosti, mogućnosti izrade i sl.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa savremenim metalnim materijalima (sastav, struktura) koji su našli upotrebu u različitim aspektima medicine.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Metalni materijali koji se koriste u medicini i stomatologiji: sastav, struktura, tehnologija izrade, izazivanje alergija, ocena toksičnosti: nerđajući čelici; legure titana, legure kobalta, legure nikla, amalgami, plemeniti metali, kompoziti sa metalnom matricom. ; Medicinska sredstva proizvedena od metalnih materijala: medicinski instrumenti, igle i posuđe; hirurški implanti; stomatološki implanti, krunice i plombe, stentovi, ortopedska pomagala, šipke, pločice, žica, zavrtnji i dr.
  Sadržaj praktične nastave Ispitivanje mikrostrukture, mehaničkih osobina i fraktografija pojedinih materijala i proizvoda
  Literatura
  1. ASM Handbook Volume 1: Properties and Selection: Irons, Steels, and High-Performance Alloys, ASM International, Metals Park, Ohio (1990)
  2. Asm Handbook: Volume 2: Properties and Selection : Nonferrous Alloys and Special-Purpose Materials ASM International, Metals Park, Ohio (1991)
  3. ISO Standard 5832 - Implants for surgery -- Metallic materials – Parts 1 - 14
  4. interni materijal za učenje
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 0 1
  Metode izvođenja nastave teorijska nastava sa laboratorijskim vežbama
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 40