Navigacija

14IIM317 - Čelici i obojeni materijali

Specifikacija predmeta
Naziv Čelici i obojeni materijali
Akronim 14IIM317
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Termička obrada metala Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje osobina i primenljivosti metalnih materijala u savremenoj industrijskoj praksi
   Ishodi učenja (stečena znanja) Upoznavanje procesiranja, strukture i upotrebnih osobina različitih metalnih materijala u cilju pravilne selekcije materijala za zadatu namenu.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod. Savremeni postupci proizvodnje metalnih materijala. Koncept legiranja: mehanizmi ojačavanja i kontrole mikrostrukture. Klasifikacija i označavanje čelika i obojenih metala i njihovih legura. Konstrukcioni čelici (ugljenični, niskolegirani); finozrni i termomehanički prerađeni čelici; konstrukcioni čelici za rad na povišenim temperaturama (nisko i visokolegirani); čelici za rad na niskim temperaturama (nisko i visokolegirani); čelici za poboljšanje (ugljenični i legirani); alatni čelici za rad na hladno; alatni čelici za rad na toplo (brzorezni); nerdjajući čelici (feritni, martenzitni, austenitni, dvofazni);. Istorijat Al-a; Osobine; Savremeni koncept proizvodnje i prerade. Klasifikacije i oznake legura: (i) Legure za livenje; (ii) Legure za preradu - Termički obradive legure; Mehanizmi ojačavanja; (iii) Legure za preradu - Termički ne obradive, mehanizmi ojačavanja; Principi termo-mehaničke prerade Al – legura : kontrola strukture i osobina; Izbor i primena aluminijumskih legura. Koncept zamene čelika sa Al-legurama. Struktura i osobine bakra i legura bakra, titana, nikla, .
   Sadržaj praktične nastave Određivanje mehaničkih osobina, kvalitativna i kvantitativna svetlosna i skenirajuća mikroskopija
   Literatura
   1. R.W.K.Honeycombe, Steels- Microstructures and Properties, Edward Arnold Ltd. London (1981)
   2. Standard EN 10027 Označavanje čelika
   3. Atlas of microstructures, Metals Handbook, ASM International, Metals Park, Ohio, USA (1991
   4. Properties and Selection: Irons, Steels, and High-Performance Alloys, Metals Handbook, ASM International, Metals Park, Ohio, USA (1993)
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Predavanja, laboratorijske vežbe i seminarski rad
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 40