Navigacija

14D101MI - Kinetika faznih transformacija

Specifikacija predmeta
Naziv Kinetika faznih transformacija
Akronim 14D101MI
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Omogućiti poznavanje kinetike faznih transformacija koje se odvijaju pri oblikovanju, termičkoj obradi i spajanju metalnih materijala radi osposobljavanja studenata da kontrolom uslova za odvijanje određenih faznih promena postignu odgovarajuću strukturu, a time i svojstva metalnih materijala različite namene.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da postignu mikrostrukturu koja obezbeđuje zahtevana svojstva metalnih materijala za određenu namenu putem odvijanja i kontrole kinetike određenih faznih transformacija.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Upoznavanje sa kinetikom odvijanja faznih transformacija u tečnom i čvrstom stanju metala i legura, uticajem strukturnih veličina na brzinu faznih promena u realnim sistemima, dijagramima izotermalnog razlaganja i neizotermalnih transformacija, specifičnostima reakcija koje se odvijaju pri velikoj brzini hlađenja ili zagrevanju i hlađenju metalnih materijala u toku spajanja postupkom zavarivanja.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. J. Burke, „Kinetika faznih transformacija“, TMF, Beograd, 1980.
   2. K. Easterling, "Introduction to the Physical Metallurgy of Welding", 2nd ed., Butterworth-Heinemann Ltd, Oxford, 1992.
   3. A.K. Jena, M.C. Chaturvedi, "Phase transformations in materials", Prentice Hall, Englewood, 1992.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi u vidu predavanja. Studenti u toku nastave treba da urade seminarski rad.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 60