Navigacija

14DMI16 - Tehnologija zavarivanja i lemljenja

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnologija zavarivanja i lemljenja
Akronim 14DMI16
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Student se osposobljava da kompetentno izvrši izbor postupka zavarivanja ili lemljenja koji uz optimalno odabrane metalurške parametre definiše tehnologiju zavarivanja, koja će obezbediti zahtevani kvalitet zavarenog spoja.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student se osposobljava da kompetentno izvrši izbor postupka zavarivanja ili lemljenja koji uz optimalno odabrane metalurške parametre definiše tehnologiju zavarivanja, koja će obezbediti zahtevani kvalitet zavarenog spoja. ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Upoznavanje sa električnim karakteristikama izvora struje, toplotnim osnovima procesa zavarivanja, vrstama izvora toplote pri zavarivanju, toplotnim poljima; toplotnim ciklusima. Upoznavanje sa različitim postupcima zavarivanja (elektrolučno zvarivanje –ručno, pod praškom u atmosferi inertnog i/ili aktivnog gasa; pod troskom; elektrootporno – tačkasto, šavno; Zavarivanje u čvrstom stanju – trenjem, trenjem alatom, novi postupci – eksplozijom, laserom. elektronskim snopom) i lemljenja radi osposobljavanja studenata da pravilno odaberu tehnologiju (postupak, parametri proesa, dodatni materijal, naknadna termička obrada) za zadane uslove i da sagledaju specifičnosti u promenama oblika i veličine tečnog kupatila i zone pod uticajem toplote koja je karakteristika svakog postupka.
  Sadržaj praktične nastave Primeri izbora tehnologije zavarivanja različitih vrsta čelika, gvožđa, legurama aluminijuma i titana.
  Literatura
  1. D. Smith, Welding Skills and Technology, AWS, New York, 1984, prevod na srpski, Vestine i tehnologije zavarivanja, Beograd 1994.
  2. H.B.Cary, Modern Welding Technology, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1979
  3. A.C.Davies, The Science and Practice of Welding, Cambridge, University Press, 10th edition, 1992
  4. Tehnologija elektriceskoj svarki metallov i splavov plavleniem, Pod redakcijom akademika B.E. Patona, Moskva, Masinostroenie, 1974
  5. Metals Handbook, vol 6, Welding and Brazing, 9th edition, AMS, Ohio, 1990
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, računske i eksperimentalne vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari