Navigacija

MIN39 - Termička obrada metala i legura

Specifikacija predmeta
Naziv Termička obrada metala i legura
Akronim MIN39
Studijski program Metalurško inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Za izlazak na ispit: položen ispit Fazne transformacije Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Da se polazeći od fizikometalurških osnova termičke obrade metalnih materijala pre svega specifičnosti faznih transformacija na kojima baziraju pojedini vidovi termičke obrade omogući poznavanje osnovnih postupaka praktične termičke obrade i sticanje znanja neophodnih za kontrolu mikrostrukture termički obrađenih komada u cilju obezbeđenja zahtevanih upotrebnih svojstava.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da izaberu postupak i parametre termičke obrade, koji će obezbediti postizanje zahtevanih svojstava različitih konstrukcionih delova, alata i zavarenih konstrukcija.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Upoznavanje sa klasičnim i novim postupcima termičke obrade metalnih materijala kao što su odgrevanje, difuziono žarenje, heterogenizacija, rekristalizaciono žarenje, potpuno žarenje, meko žarenje, izotermalno žarenje, normalizacija, kaljenje sa i bez polimorfnog preobražaja, starenje i otpuštanje, sa posebnim osvrtom na postupke termohemijske obrade površinskih slojeva ilustrovano nizom primera.
  Sadržaj praktične nastave Upoznavanje sa procesnom opremom i zaštitom u pogonima termičke obrade, rešavanje konkretnih problema izvođenjem termičke obrade različitih konstrukcionih delova i kontrolom ostvarene mikrostrukture i svojstava.
  Literatura
  1. N. Vidojević, „Termička obrada metala“, TMF, Beograd, 1981.
  2. N. Novović-Simović, „Termička obrada legura obojenih metala“, Autorizovana skripta, 1991.
  3. Z. Cvijović, „ Specijalni postupci termičke obrade“, Autorizovana skripta, 2003.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 3 0
  Metode izvođenja nastave Nastava se odvija u vidu predavanja, eksperimentalnih vežbi i posete pogonima termičke obrade. Studenti u toku nastave treba da urade seminarski rad.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 10