Navigacija

prof. dr Ljiljana Mojović

Redovni profesor
Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 72

011/3370423
Naučna oblast Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Datum izbora u zvanje 15. jul 2009.

Predmeti

14BBI46 14BBI46 - Biotehnološki procesi
14BBI471 14BBI471 - Metaboličko i genetičko inženjerstvo
14BBI473 14BBI473 - Farmaceutska biotehnologija
14MBIB11 14MBIB11 - Biogoriva
14MBIB3 14MBIB3 - Farmaceutska biotehnologija
14HFI412 14HFI412 - Farmaceutska biotehnologija
D106BB D106BB - Inženjerstvo ćelije
D122 D122 - Bioaktivne materije u kozmetičkim proizvodima
D124 D124 - Biomasa kao izvor energije
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
MBIB5 MBIB5 - Metaboličko i genetičko inženjerstvo

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Svetlana Nikolić Poligenis, Vesna Lazić, Đorđe Veljović i LJiljana Mojović, Production of bioethanol from pre-treated cotton fabrics and waste cotton materials, CARBOHYDRATE POLYMERS, 164, 2017, pp. 136-144; 10.1016/j.carbpol.2017.01.090
 2. Aleksandra Đukić Vuković, Bojan Jokić, Sunčica Kocić-Tanackov, Jelena Pejin i LJiljana Mojović, Mg-modified zeolite as a carrier for Lactobacillus rhamnosus in L (+) lactic acid production on distillery wastewater, JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS, 59, 2016, pp. 262-266; 10.1016/j.jtice.2015.07.035
 3. Dragana Mladenović, Aleksandra Đukić Vuković, Sunčica Kocić-Tanackov, Jelena Pejin i LJiljana Mojović, Lactic acid production on a combined distillery stillage and sugar beet molasses substrate, JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 91, 9, 2016, pp. 2474-2479; 10.1002/jctb.4838
 4. Aleksandra Đukić Vuković, Dragana Mladenović, Miloš Radosavljević, Sunčica Kocić-Tanackov, Jelena Pejin i LJiljana Mojović, Wastes from bioethanol and beer productions as substrates for L(+) lactic acid production – A comparative study, WASTE MANAGEMENT, 48, 2016, pp. 478-482
 5. Aleksandra Đukić Vuković, LJiljana Mojović, Valentina Semenčenko, Milica Radosavljević, Jelena Pejin i Sunčica Kocić-Tanackov, Effective valorisation of distillery stillage by integrated production of lactic acid and high quality feed, FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, 73, 2015, pp. 75-80; 10.1016/j.foodres.2014.07.048
 6. Jelena Pejin, Miloš Radosavljević, LJiljana Mojović, Sunčica Kocić-Tanackov i Aleksandra Đukić Vuković, The influence of calcium-carbonate and yeast extract addition on lactic acid fermentation of brewer’s spent grain hydrolysate, FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, 73, 2015, pp. 31-35; 10.1016/j.foodres.2014.12.023
 7. Jelena Pejin, LJiljana Mojović, Dušanka Pejin, Sunčica Kocić-Tanackov, D. Savić, Svetlana Nikolić Poligenis i Aleksandra Đukić Vuković, Bioethanol production from triticale by simultaneous saccharification and fermentation with magnesium or calcium ions addition, FUEL, 142, 2015, pp. 58-64
 8. Aleksandra Đukić Vuković, Ljiljana Mojović, Bojan Jokić, Svetlana Nikolić i Jelena Pejin, Lactic acid production on liquid distillery stillage by Lactobacillus rhamnosus immobilized onto zeolite, BIORESOURCE TECHNOLOGY, 135, 2013, pp. 454-458
 9. Aleksandra Đukić Vuković, LJiljana Mojović, Maja Vukašinović-Sekulić, Svetlana Nikolić Poligenis i Jelena Pejin, Integrated production of lactic acid and biomass on distillery stillage, BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING, 93, 4, 2013, pp. 811-818
 10. Valentina Semenčenko, LJiljana Mojović, Aleksandra Đukić Vuković, Milica Radosavljević, Dušanka Terzić i Marija Milašinović-Šeremešić, Suitability of some selected maize hybrids from Serbia for bioethanol and dried distillers’ grains with soluble (DDGS) production, JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, 93, 4, 2013, pp. 811-818
 11. Aleksandra Đukić Vuković, Ljiljana Mojović, Maja Vukašinović-Sekulić, Marica Rakin, Svetlana Nikolić Poligenis, Jelena Pejin i Maja Bulatović, Effect of different fermentation parameters on L- lactic acid production from liquid distillery stillage, FOOD CHEMISTRY, 134, 2, 2012, pp. 1038-1043
 12. Ljiljana Mojović, Dušanka Pejin, Marica Rakin, Jelena Pejin, Svetlana Nikolić Poligenis i Aleksandra Đukić Vuković, How to improve the economy of bioethanol production in Serbia, RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 16, 8, 2012, pp. 6040-6047

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Lignocelulolitička aktivnost odabranih izolata autohtonih gljiva Srbije, Jelena Jović, 29.09.2020.
 • Mehanizam nastanka heterotopne osifikacije i koncipiranje odgovarajućeg tretmana, Jelena Gvozdenović-Jeremić, 25.09.2019.
 • Agro-industrijski otpad kao supstrat za proizvodnju mlečne kiseline, mikrobne biomase i hrane za životinje, Dragana Mladenović, 29.08.2019.
 • Sinteza i karakterizacija biokompatibilnih optički aktivnih fluorida retkih zemalja, Ivana Dinić, 01.02.2019.
 • Sinteza i karakterizacija katalizatora na bazi mešovitih oksida kalcijuma i drugih metala i ispitivanje njihove aktivnosti u procesu heterogeno katalizovane sinteze biodizela, Željka Kesić, 29.09.2017.
 • Ispitivanje različitih hibrida kukuruza kao sirovine za proizvodnju bioetanola, skroba i hrane za životinje, Valentina Semenčenko, 19.06.2013.
 • Proizvodnja mlečne kiseline i probiotske biomase na destilerijskoj džibri, Aleksandra Đukić-Vuković, 17.06.2013.

Master akademske studije

 • Antioksidativna aktivnost ekstrakata dobijenih iz otpada iz proizvodnje čaja Ocimum basilicum i Urtica dioica, Violeta Antić, 30.09.2020.
 • Ispitivanje preživljavanja biomase Lactobacillus salivarius nakon sušenja, Jelena Marković, 30.09.2020.
 • Postupci za razgradnju lignoceluloznog otpada kukuruza, Sandra Jocić, 30.09.2020.
 • Ekstrakcija antioksidanasa iz otpada iz proizvodnje čaja, Mihajlo Bogdanović, 24.09.2020.
 • Ispitivanje mogućnosti kombinovanja hladne plazme sa ekstraktima lignolitičkih gljiva u tretmanu lignocelulozne biomase, Marija Kojadinović, 15.09.2020.
 • Ispitivanje postupaka ekstrakcije i prečišćavanje egzopolisaharida Lactobacillus salivarius, Jovana Grbić, 30.09.2019.
 • Mogućnost primene hladne plazme na atmosferskom pritisku za inaktivaciju Lactobacillus acidophilus u destilerijskoj džibri, Bojana Kostić, 30.09.2019.
 • Termička aktivacija zelenog CaO/zeolit katalizatora u funkciji prinosa metil estara masnih kiselina, Anđela Paunović, 26.09.2019.
 • Razgradnja lignocelulozne biomase primenom različitih pretretmana, Sara Momčilović, 19.06.2019.
 • Probiotske karakteristike soja Bacillus licheniformis gajenog na ekstraktu mikroalgi, Marijana Pešić, 30.09.2017.
 • Mogućnost primene netermalne plazme za inaktivaciju Candida albicans u destilerijskoj džibri, Nataša Vasić, 30.09.2017.
 • Uticaj temperature na proizvodnju egzopolisaharida Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469, Dragana Marković, 23.05.2017.
 • Proizvodnja i izolacija egzopolisaharida Lactobacillus sp., Sara Filipović, 30.09.2015.
 • Proizvodnja mlečne kiseline i mikrobne biomase na tečnoj džibri pomoću imobilisanih bakterija, Marijan Bajić, 18.02.2013.
 • Selekcija i karakterizacija sojeva bakterija mlečne kiseline za proizvodnju funkcionalnih napitaka od surutke, Fadia Alfardi, 25.06.2012.

Osnovne akademske studije

 • Proizvodnja lakaza pomoću micelijuma viših gljiva na otpadnoj biomasi pivarske industrije, Marija Rajević, 30.09.2020.
 • Pregled savremenih katalizatora u proizvodnji biodizela, Dejan Nedimović, 30.09.2020.
 • Dobijanje funkcionalnih polisaharida iz micelijuma lekovitih gljiva za primenu u kozmetici, Ksenija Miletić, 28.09.2020.
 • Tretman lignocelulozne biomase hladnom plazmom radi unapređenja enzimske hidrolize, Olga Pantić, 24.09.2020.
 • Uticaj hladne plazme na aktivnost lignolitičkih enzima Trametes hirsuta, Maša Duvnjak, 30.09.2019.
 • Proizvodnja mlečne kiseline na agro-industrijskom otpadnom supstratu pomoću mešane i mono bakterijske kulture, Jelena Bekić, 21.06.2019.
 • Vodeni ekstrakti Auxenochlorella protothecoides i Chlorella vulgaris kao supstrati za rast Bacillus licheniformis, Milena Paunović, 24.12.2018.
 • Proizvodnja probiotske biomase Bacillus licheniformis na vodenim ekstraktima mikroalge Chlorella vulgaris, Jovana Grbić, 27.09.2018.
 • Uticaj mlečno-kiselinske fermentacije na antioksidativnu aktivnost vodenog ekstrakta Chlorella vulgaris, Marija Kojadinović, 27.09.2018.
 • Mogućnost proizvodnje mlečne kiseline pomoću Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469 na vodenim ekstraktima Chlorella vulgaris, Marija Arula, 26.09.2018.
 • Proizvodnja emulzija tipa ulje u vodi sa dodatkom vitamina E, Bojana Stanić, 30.03.2018.
 • Mlečno-kiselinska fermentacija destilerijske džibre pomoću mešane bakterijske kulture, Mirjana Matić, 30.09.2017.
 • Proizvodnja emulzija tipa ulje u vodi sa dodatkom vitamina A, Marko Nikolić, 26.09.2017.
 • Proizvodnja mlečne kiseline na obnovljivoj biomasi, Adrijana Sarafimovski, 29.09.2010.

Osnovne studije

 • Ispitivanje probiotskih osobina slobodnih i imobilisanih bakterija mlečne kiseline za fermentaciju destilerijske džibre, Biljana Bajić, 12.07.2013.
 • Korišćenje tečne džibre iz proizvodnje bioetanola za proizvodnju mlečne kiseline, Nevena Simić, 11.11.2010.
 • Praćenje i održavanje kvaliteta u proizvodnji keksa, Desimirka Mirosavljević, 04.10.2010.
 • Ispitivanje proizvodnje bioetanola na kukuruznim hibridima ZP 434 i ZP 677, Jelena Stojanović, 18.06.2009.
 • Poređenje parametara kvaliteta rakija proizvedenih od šumskog i kontinentalnog voća, Jelena Virijević, 29.12.2008.
 • Sadržaj kolagena kao pokazatelj kvaliteta proizvoda od mesa, Nataša Paunović, 30.05.2008.
 • Uticaj mikrotalasa na hidrolizu skroba iz kukuruza, Jelena Mićić, 17.04.2008.
 • Ispitivanje aktivnosti mangan-peroksidaze bele truležne gljive Bjerkendera adusta LSK-27 imobilisane na karagenanu i kalcijum alginatu, Milena Milovanović, 19.03.2008.
 • Proizvodnja bioetanola korišćenjem imobilisanog kvasca Saccharomyces ellipsoideus u postupku simultane saharifikacije i fermentacije, Radomir Stojanović, 28.12.2007.
 • Tehnoekonomska analiza proizvodnje bioetanola iz kukuruza, Snežana Aleksić, 13.11.2007.
 • Razvoj metodologije za utvrđivanje prisustva Listeria monocytogenes u sirovinama za konditorsku industriju, Nikola Jurišić, 08.06.2007.
 • Proizvodnja bioetanola pomoću imobilisanog kvasca Saccharomyces ellipsoideus, Marija Vuković, 04.04.2007.
 • Ispitivanje uticaja načina obrade sirovine na proces proizvodnje bistrog soka od jabuke, Danijela Jovanović, 24.01.2007.
 • Optimizacija fermentacije hidrolizata kukuruznog brašna u cilju dobijanja bioetanola, Marija Đurković, 07.07.2006.
 • Sinteza estara pomoću lipaze imobilisane na želatinski nosač, Ana Šerbić, 22.05.2006.
 • Optimizacija hidrolize kukuruznog brašna u cilju dobijanja bioetanola, Milica Milijanović, 28.12.2005.