Navigacija

prof. dr Ljiljana Mojović

Redovni profesor
Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 72

011/3370423
Naučna oblast Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Datum izbora u zvanje 15. jul 2009.

Predmeti

14BBI46 14BBI46 - Biotehnološki procesi
14BBI471 14BBI471 - Metaboličko i genetičko inženjerstvo
14BBI473 14BBI473 - Farmaceutska biotehnologija
14MBIB11 14MBIB11 - Biogoriva
14MBIB3 14MBIB3 - Farmaceutska biotehnologija
14MBIP2 14MBIP2 - Tehnologija ugljenih hidrata
14HFI412 14HFI412 - Farmaceutska biotehnologija
D106BB D106BB - Inženjerstvo ćelije
D124 D124 - Biomasa kao izvor energije
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
MBIB5 MBIB5 - Metaboličko i genetičko inženjerstvo

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Sinteza i karakterizacija katalizatora na bazi mešovitih oksida kalcijuma i drugih metala i ispitivanje njihove aktivnosti u procesu heterogeno katalizovane sinteze biodizela, Željka Kesić, 29.09.2017.
 • Ispitivanje različitih hibrida kukuruza kao sirovine za proizvodnju bioetanola, skroba i hrane za životinje, Valentina Semenčenko, 19.06.2013.
 • Proizvodnja mlečne kiseline i probiotske biomase na destilerijskoj džibri, Aleksandra Đukić-Vuković, 17.06.2013.

Master akademske studije

 • Mogućnost primene netermalne plazme za inaktivaciju Candida albicans u destilerijskoj džibri, Nataša Vasić, 30.09.2017.
 • Probiotske karakteristike soja Bacillus licheniformis gajenog na ekstraktu mikroalgi, Marijana Pešić, 30.09.2017.
 • Uticaj temperature na proizvodnju egzopolisaharida Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469, Dragana Marković, 23.05.2017.
 • Proizvodnja i izolacija egzopolisaharida Lactobacillus sp., Sara Filipović, 30.09.2015.
 • Proizvodnja mlečne kiseline i mikrobne biomase na tečnoj džibri pomoću imobilisanih bakterija, Marijan Bajić, 18.02.2013.
 • Selekcija i karakterizacija sojeva bakterija mlečne kiseline za proizvodnju funkcionalnih napitaka od surutke, Fadia Alfardi, 25.06.2012.

Osnovne akademske studije

 • Mlečno-kiselinska fermentacija destilerijske džibre pomoću mešane bakterijske kulture, Mirjana Matić, 30.09.2017.
 • Proizvodnja emulzija tipa ulje u vodi sa dodatkom vitamina A, Marko Nikolić, 26.09.2017.
 • Proizvodnja mlečne kiseline na obnovljivoj biomasi, Adrijana Sarafimovski, 29.09.2010.

Osnovne studije

 • Ispitivanje probiotskih osobina slobodnih i imobilisanih bakterija mlečne kiseline za fermentaciju destilerijske džibre, Biljana Bajić, 12.07.2013.
 • Korišćenje tečne džibre iz proizvodnje bioetanola za proizvodnju mlečne kiseline, Nevena Simić, 11.11.2010.
 • Praćenje i održavanje kvaliteta u proizvodnji keksa, Desimirka Mirosavljević, 04.10.2010.
 • Ispitivanje proizvodnje bioetanola na kukuruznim hibridima ZP 434 i ZP 677, Jelena Stojanović, 18.06.2009.
 • Poređenje parametara kvaliteta rakija proizvedenih od šumskog i kontinentalnog voća, Jelena Virijević, 29.12.2008.
 • Sadržaj kolagena kao pokazatelj kvaliteta proizvoda od mesa, Nataša Paunović, 30.05.2008.
 • Uticaj mikrotalasa na hidrolizu skroba iz kukuruza, Jelena Mićić, 17.04.2008.
 • Ispitivanje aktivnosti mangan-peroksidaze bele truležne gljive Bjerkendera adusta LSK-27 imobilisane na karagenanu i kalcijum alginatu, Milena Milovanović, 19.03.2008.
 • Proizvodnja bioetanola korišćenjem imobilisanog kvasca Saccharomyces ellipsoideus u postupku simultane saharifikacije i fermentacije, Radomir Stojanović, 28.12.2007.
 • Tehnoekonomska analiza proizvodnje bioetanola iz kukuruza, Snežana Aleksić, 13.11.2007.
 • Razvoj metodologije za utvrđivanje prisustva Listeria monocytogenes u sirovinama za konditorsku industriju, Nikola Jurišić, 08.06.2007.
 • Proizvodnja bioetanola pomoću imobilisanog kvasca Saccharomyces ellipsoideus, Marija Vuković, 04.04.2007.
 • Ispitivanje uticaja načina obrade sirovine na proces proizvodnje bistrog soka od jabuke, Danijela Jovanović, 24.01.2007.
 • Optimizacija fermentacije hidrolizata kukuruznog brašna u cilju dobijanja bioetanola, Marija Đurković, 07.07.2006.
 • Sinteza estara pomoću lipaze imobilisane na želatinski nosač, Ana Šerbić, 22.05.2006.
 • Optimizacija hidrolize kukuruznog brašna u cilju dobijanja bioetanola, Milica Milijanović, 28.12.2005.