Navigacija

D106BB - Inženjerstvo ćelije

Specifikacija predmeta
Naziv Inženjerstvo ćelije
Akronim D106BB
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna sa principima i uslovima gajenja i tretmana ćelija kojima se postižu optimalni metabolički i genetički uslovi za specifične namene u biotehnologiji.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Usvajanjem principa i tehnika ćelijskog inženjerstva studenti će se osposobiti da izaberu odgovarajući mikroorganizam i koncipiraju strategiju njegovog tehnološkog i genetičkog poboljšanja, kao i odgovarajuće tehnološke parametre u cilju proizvodnje biomase, ćelijskih metabolita i biljnog ili životinjskog tkiva. Studenti će se takođe nakon uspešnog usvajanja programa osposobiti za primenu određenih eksperimentalnih tehnika biohemijskog inženjerstva kao i za izvođenje proračuna vezanih za bilanse mase i energije i kinetiku ćelijskih procesa.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave U predmetu se izučavaju metode i kinetički aspekti gajenja, rasta, tehnike povećanja proizvodnosti mikroorganizama i imobilizacije ćelija mikroorganizama (bakterije, animalne ćelije, biljne ćelije) radi korišćenja u različitim biotehnološkim postupcima.Takođe se analiziraju i tipovi reaktora pogodni za različite vrste ćelija i proizvodne namene. Bilansiranje mase i energije u bioreaktorima. ;
   Sadržaj praktične nastave Praktičnu nastavu čine laboratorijske vežbe, računski primeri i seminarskog (studijsko-istraživačkog) rada. Računski primeri obuhvataju proračune iz kinetika rasta i mikrobiološke proizvodnje u različitim uslovima, režimima gajenja i reaktorskim rešenjima.
   Literatura
   1. Ljiljana Mojović, Biohemijsko inženjerstvo, TMF, Beograd, 2006.
   2. Michael L. Shuler, Fikret Kargi, Bioprocess engineering, Basic concepts, sec. edition. 2002, PHI, India
   3. Marica Rakin, Ljiljana Mojović, Biohemijsko inženjerstvo, Zbirka rešenih ѕadataka sa teorijskim osnovama, TMF, Beograd, 2009.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Usmena predavanja, laboratorijske vežbe, biohemijski i kinetički proračuni i studijski istraživački rad
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 5 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 40