Навигација

проф. др Љиљана Мојовић

Редовни професор
Катедра за биохемијско инжењерство и биотехнологију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 72

011/3370423
Научна областБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Датум избора у звање 15. јул 2009.

Предмети

14ББИ4614ББИ46 - Биотехнолошки процеси
14ББИ47114ББИ471 - Метаболичко и генетичко инжењерство
14ББИ47314ББИ473 - Фармацеутска биотехнологија
14МБИБ1114МБИБ11 - Биогорива
14МБИБ314МБИБ3 - Фармацеутска биотехнологија
14ХФИ41214ХФИ412 - Фармацеутска биотехнологија
Д106ББД106ББ - Инжењерство ћелије
Д122Д122 - Биоактивне материје у козметичким производима
Д124Д124 - Биомаса као извор енергије
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса
МБИБ5МБИБ5 - Метаболичко и генетичко инжењерство

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Svetlana Nikolić Poligenis, Vesna Lazić, Đorđe Veljović и LJiljana Mojović, Production of bioethanol from pre-treated cotton fabrics and waste cotton materials, CARBOHYDRATE POLYMERS, 164, 2017, pp. 136-144; 10.1016/j.carbpol.2017.01.090
 2. Александра Ђукић Вуковић, Bojan Jokić, Sunčica Kocić-Tanackov, Jelena Pejin и LJiljana Mojović, Mg-modified zeolite as a carrier for Lactobacillus rhamnosus in L (+) lactic acid production on distillery wastewater, JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS, 59, 2016, pp. 262-266; 10.1016/j.jtice.2015.07.035
 3. Dragana Mladenović, Александра Ђукић Вуковић, Sunčica Kocić-Tanackov, Jelena Pejin и LJiljana Mojović, Lactic acid production on a combined distillery stillage and sugar beet molasses substrate, JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 91, 9, 2016, pp. 2474-2479; 10.1002/jctb.4838
 4. Александра Ђукић Вуковић, Драгана Младеновић, Милош Радосављевић, Сунчица Коцић-Танацков, Јелена Пејин и LJiljana Mojović, Wastes from bioethanol and beer productions as substrates for L(+) lactic acid production – A comparative study, WASTE MANAGEMENT, 48, 2016, pp. 478-482
 5. Александра Ђукић Вуковић, LJiljana Mojović, Valentina Semenčenko, Milica Radosavljević, Jelena Pejin и Sunčica Kocić-Tanackov, Effective valorisation of distillery stillage by integrated production of lactic acid and high quality feed, FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, 73, 2015, pp. 75-80; 10.1016/j.foodres.2014.07.048
 6. Jelena Pejin, Miloš Radosavljević, LJiljana Mojović, Sunčica Kocić-Tanackov и Александра Ђукић Вуковић, The influence of calcium-carbonate and yeast extract addition on lactic acid fermentation of brewer’s spent grain hydrolysate, FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, 73, 2015, pp. 31-35; 10.1016/j.foodres.2014.12.023
 7. Jelena Pejin, LJiljana Mojović, Dušanka Pejin, Sunčica Kocić-Tanackov, D. Savić, Svetlana Nikolić Poligenis и Александра Ђукић Вуковић, Bioethanol production from triticale by simultaneous saccharification and fermentation with magnesium or calcium ions addition, FUEL, 142, 2015, pp. 58-64
 8. Александра Ђукић Вуковић, Љиљана Мојовић, Бојан Јокић, Светлана Николић и Јелена Пејин, Lactic acid production on liquid distillery stillage by Lactobacillus rhamnosus immobilized onto zeolite, BIORESOURCE TECHNOLOGY, 135, 2013, pp. 454-458
 9. Александра Ђукић Вуковић, LJiljana Mojović, Maja Vukašinović-Sekulić, Svetlana Nikolić Poligenis и Jelena Pejin, Integrated production of lactic acid and biomass on distillery stillage, BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING, 93, 4, 2013, pp. 811-818
 10. Valentina Semenčenko, LJiljana Mojović, Александра Ђукић Вуковић, Milica Radosavljević, Dušanka Terzić и Marija Milašinović-Šeremešić, Suitability of some selected maize hybrids from Serbia for bioethanol and dried distillers’ grains with soluble (DDGS) production, JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, 93, 4, 2013, pp. 811-818
 11. Александра Ђукић Вуковић, Љиљана Мојовић, Маја Вукашиновић-Секулић, Марица Ракин, Светлана Николић Полигенис, Jelena Pejin и Маја Булатовић, Effect of different fermentation parameters on L- lactic acid production from liquid distillery stillage, FOOD CHEMISTRY, 134, 2, 2012, pp. 1038-1043
 12. Љиљана Мојовић, Dušanka Pejin, Марица Ракин, Jelena Pejin, Светлана Николић Полигенис и Александра Ђукић Вуковић, How to improve the economy of bioethanol production in Serbia, RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 16, 8, 2012, pp. 6040-6047

Менторство

Докторске академске студије

 • Лигноцелулолитичка активност одабраних изолата аутохтоних гљива Србије, Јелена Јовић, 29.09.2020.
 • Meхaнизaм нaстaнкa хeтeрoтoпнe oсификaциje и кoнципирaњe oдгoвaрajућeг трeтмaнa, Јелена Гвозденовић-Јеремић, 25.09.2019.
 • Агро-индустријски отпад као супстрат за производњу млечне киселине, микробне биомасе и хране за животиње, Драгана Младеновић, 29.08.2019.
 • Синтeзa и кaрaктeризaциja биoкoмпaтибилних oптички aктивних флуoридa рeтких зeмaљa, Ивана Динић, 01.02.2019.
 • Синтeзa и кaрaктeризaциja кaтaлизaтoрa нa бaзи мeшoвитих oксидa кaлциjумa и других мeтaлa и испитивaњe њихoвe aктивнoсти у прoцeсу хeтeрoгeнo кaтaлизoвaнe синтeзe биoдизeлa, Жељка Кесић, 29.09.2017.
 • Испитивање различитих хибрида кукуруза као сировине за производњу биоетанола, скроба и хране за животиње, Валентина Семенченко, 19.06.2013.
 • Производња млечне киселине и пробиотске биомасе на дестилеријској џибри, Александра Ђукић-Вуковић, 17.06.2013.

Мастер академске студије

 • Антиоксидативна активност екстраката добијених из отпада из производње чаја Ocimum basilicum и Urtica dioica, Виолета Антић, 30.09.2020.
 • Испитивање преживљавања биомасе Lactobacillus salivarius након сушења, Јелена Марковић, 30.09.2020.
 • Поступци за разградњу лигноцелулозног отпада кукуруза, Сандра Јоцић, 30.09.2020.
 • Екстракција антиоксиданаса из отпада из производње чаја, Михајло Богдановић, 24.09.2020.
 • Испитивање могућности комбиновања хладне плазме са екстрактима лигнолитичких гљива у третману лигноцелулозне биомасе, Марија Којадиновић, 15.09.2020.
 • Испитивање поступака екстракције и пречишћавање егзополисахарида Lactobacillus salivarius, Јована Грбић, 30.09.2019.
 • Могућност примене хладнe плазме на атмосферском притиску за инактивацију Lactobacillus acidophilus у дестилеријској џибри, Бојана Костић, 30.09.2019.
 • Термичка активација зеленог CaO/зеолит катализатора у функцији приноса метил естара масних киселина, Анђела Пауновић, 26.09.2019.
 • Разградња лигноцелулозне биомасе применом различитих претретмана, Сара Момчиловић, 19.06.2019.
 • Пробиотске карактеристике соја Bacillus licheniformis гајеног на екстракту микроалги, Маријана Пешић, 30.09.2017.
 • Могућност примене нетермалне плазме за инактивацију Candida albicans у дестилеријској џибри, Наташа Васић, 30.09.2017.
 • Утицај температуре на производњу егзополисахарида Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469, Драгана Марковић, 23.05.2017.
 • Производња и изолација егзополисахарида Lactobacillus sp., Сара Филиповић, 30.09.2015.
 • Производња млечне киселине и микробне биомасе на течној џибри помоћу имобилисаних бактерија, Маријан Бајић, 18.02.2013.
 • Селекција и карактеризација сојева бактерија млечне киселине за производњу функционалних напитака од сурутке, Fadia Alfardi, 25.06.2012.

Основне академске студије

 • Производња лаказа помоћу мицелијума виших гљива на отпадној биомаси пиварске индустрије, Марија Рајевић, 30.09.2020.
 • Преглед савремених катализатора у производњи биодизела, Дејан Недимовић, 30.09.2020.
 • Добијање функционалних полисахарида из мицелијума лековитих гљива за примену у козметици, Ксенија Милетић, 28.09.2020.
 • Третман лигноцелулозне биомасе хладном плазмом ради унапређења ензимске хидролизе, Олга Пантић, 24.09.2020.
 • Утицај хладне плазме на активност лигнолитичких ензима Trametes hirsuta, Маша Дувњак, 30.09.2019.
 • Производња млечне киселине на агро-индустријском отпадном супстрату помоћу мешане и моно бактеријске културе, Јелена Бекић, 21.06.2019.
 • Водени екстракти Auxenochlorella protothecoides и Chlorella vulgaris као супстрати за раст Bacillus licheniformis, Милена Пауновић, 24.12.2018.
 • Производња пробиотске биомасе Bacillus licheniformis на воденим екстрактима микроалге Chlorella vulgaris, Јована Грбић, 27.09.2018.
 • Утицај млечно-киселинске ферментације на антиоксидативну aктивност воденог екстракта Chlorella vulgaris, Марија Којадиновић, 27.09.2018.
 • Могућност производње млечне киселине помоћу Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469 на воденим екстрактима Chlorella vulgaris, Марија Арула, 26.09.2018.
 • Производња емулзија типа уље у води са додатком витамина Е, Бојана Станић, 30.03.2018.
 • Млечно-киселинска ферментација дестилеријске џибре помоћу мешане бактеријске културе, Мирјана Матић, 30.09.2017.
 • Производња емулзија типа уље у води са додатком витамина А, Марко Николић, 26.09.2017.
 • Производња млечне киселине на обновљивој биомаси, Адријана Сарафимовски, 29.09.2010.

Основне студије

 • Испитивање пробиотских особина слободних и имобилисаних бактерија млечне киселине за ферментацију дестилеријске џибре, Биљана Бајић, 12.07.2013.
 • Коришћење течне џибре из производње биоетанола за производњу млечне киселине, Невена Симић, 11.11.2010.
 • Праћење и одржавање квалитета у производњи кекса, Десимирка Миросављевић, 04.10.2010.
 • Испитивање производње биоетанола на кукурузним хибридима ZP 434 и ZP 677, Јелена Стојановић, 18.06.2009.
 • Поређење параметара квалитета ракија произведених од шумског и континенталног воћа, Јелена Виријевић, 29.12.2008.
 • Садржај колагена као показатељ квалитета производа од меса, Наташа Пауновић, 30.05.2008.
 • Утицај микроталаса на хидролизу скроба из кукуруза, Јелена Мићић, 17.04.2008.
 • Испитивање активности манган-пероксидазе беле трулежне гљиве Bjerkendera adusta LSK-27 имобилисане на карагенану и калцијум алгинату, Милена Миловановић, 19.03.2008.
 • Производња биоетанола коришћењем имобилисаног квасца Saccharomyces ellipsoideus у поступку симултане сахарификације и ферментације, Радомир Стојановић, 28.12.2007.
 • Техноекономска анализа производње биоетанола из кукуруза, Снежана Алексић, 13.11.2007.
 • Развој методологије за утврђивање присуства Listeria monocytogenes у сировинама за кондиторску индустрију, Никола Јуришић, 08.06.2007.
 • Производња биоетанола помоћу имобилисаног квасца Saccharomyces ellipsoideus, Марија Вуковић, 04.04.2007.
 • Испитивање утицаја начина обраде сировине на процес производње бистрог сока од јабуке, Данијела Јовановић, 24.01.2007.
 • Оптимизација ферментације хидролизата кукурузног брашна у циљу добијања биоетанола, Марија Ђурковић, 07.07.2006.
 • Синтеза естара помоћу липазе имобилисане на желатински носач, Ана Шербић, 22.05.2006.
 • Оптимизација хидролизе кукурузног брашна у циљу добијања биоетанола, Милица Милијановић, 28.12.2005.