Navigacija

14MBIB11 - Biogoriva

Specifikacija predmeta
Naziv Biogoriva
Akronim 14MBIB11
Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je sticanje naučnih i akademskih znanja o tehnologijama proizvodnje biogoriva (bioetanola, biodizela, biobutanola, biometanola i dr.). Studenti se upoznaju sa osnovnim biotehnološkim postupcima proizvodnje različitih vrsta biogoriva iz biomase (od prve do četvrte najnovije generacije biogoriva) kao i tehnoekonomskim aspektom njihove proizvodnje. Takođe, studenti se upoznaju sa novim trendovima u ovoj obalsti, a i obavezama društva (Kjoto protokol i EU-legislative) o zameni fosilnih goriva sa obnovljivim izvorima energije-biogorivima u skladu sa konceptom održivog razvoja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon završenog kursa studenti će ovladati osnovnim tehnološkim postupcima i savremenim trendovima proizvodnje biogoriva.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Pojam i značaj primene biogoriva; Obnovljivi izvori energije u Srbiji; ; Sirovine u proizvodnji bioetanola; ; Tehnologija proizvodnje bioetanola; Sporedni proizvodi u proizvodnji bioetanola; Postojeći kapaciteti i proizvodnja bioetanola u Srbiji; Sirovine za proizvodnju biodizela; Tehnologija proizvodnje biodizela; Postojeći kapaciteti i zakonski okviri za proizvodnju biodizela u Srbiji; Goriva proizvedena gasifikacijom biomase; Tehnologija proizvodnje biogasa i biometanola; Tehnologija proizvodnje biobutanola; Tehno-ekonomske analize proizvodnje biogoriva u Srbiji. ;
   Sadržaj praktične nastave Proizvodnja bioetanola i biodizela na laboratorijskom nivou iz sirovina isplativih i dostupnih u našoj zemlji
   Literatura
   1. Svetlana Nikolić, Slavica Šiler-Marinković, Ljiljana Mojović, Biogoriva, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd (udžbenik u pripremi, planira se štampanje pre kraja zimskog semestra školske 2013/14)
   2. D. Stojiljković, Lj. Mojović, S. Šiler-Marinković i drugi, Alternativna goriva za pogon motora SUS u 21. veku, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2008.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave Usmena interaktivna predavanja uz korišćenje video prezentacija, laboratorijske vežbe, seminari, konsultacije.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 20
   Seminari 5