Navigacija

MBIB5 - Metaboličko i genetičko inženjerstvo

Specifikacija predmeta
Naziv Metaboličko i genetičko inženjerstvo
Akronim MBIB5
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom da nije slušao Metaboličko i genetičko inženjerstvo na osnovnim studijama Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je sticanje osnovnih naučnih i akademskih znanja, sposobnosti i veština iz oblasti metaboličkog i genetičkog inženjerstva radi poboljšanja proizvodnih ćelijskih vrsta i organizama, povećanja prinosa procesa ili pak korišćenja za druge namene (dijagnostika, medicina, kriminalistika itd).
  Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje značaja i primene genetičkog i metaboličkog inženjerstva, ovladavanje tehnikama genetskih manipulacija i metaboličkog inženjerstva koji se koriste u različitim biotehnološkim procesima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave U predmetu se izučavaju osnovni regulatorni mehanizmi ćelijskog metabolizma kao i tehnike manipulacijama metabolizmom u cilju povećanja proizvodnosti ćelija u određenim biotehnološkim procesima. Pored toga izučavaju se osnovne tehnike genetičkog inženjerstva: izolacija i prečišćavanje nukleinskih kiselina; tehnika komplementarne DNK; primena restrikcionih enzima i enzima ligaza; konstrukcija vektora za prenos genetskog materijala; tehnike prenosa gena; tehnike isključivanja gena; tehnika Pi-Si-Ar; gel elektroforeza; primena DNK proba; najčešće korišćeni sistemi za proizvodnju rekombinantnih poteina; genomika, proteomika i DNK mikroserije. Primena metoda genetičkog inženjerstva u industriji, gajenju biljaka, medicini i farmaciji. Nedostaci industrijskih procesa sa genetski manipulisanim ćelijama (genetska nestabilnost) i načini njihovog prevazilaženja.
  Sadržaj praktične nastave Praktičnu nastavu čine laboratorijske vežbe i računski primeri. Laboratorijske vežbe iz ovog predmeta obuhvataju izolaciju DNK iz biološkog materijala i praktičnu primenu određenih tehnika metaboličkog genetičkog inženjerstva.
  Literatura
  1. Ljiljana Mojović, Biohemijsko inženjerstvo, TMF, Beograd, 2006.
  2. Michael L. Shuler, Fikret Kargi, Bioprocess engineering, Basic concepts, sec. edition. 2002, PHI, India
  3. Wilson K., Walker J. Principles and techniques of Biochemistry and Molecular Biology, 2005. Cambridge University Press.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 0
  Metode izvođenja nastave Usmena interaktivna predavanja uz korišćenje bideo prezentacije, biohemijski i kinetički proračuni, modeli predviđanja stabilnosti genetski manipulisanih mikroorganizama, konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 5 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 10