Navigacija

D124 - Biomasa kao izvor energije

Specifikacija predmeta
Naziv Biomasa kao izvor energije
Akronim D124
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti steknu znanja o savremenim i perspektivnom tehnološkim postupcima za proizvodnju energije na obnovljivoj biomasi (proizvodnja bioetanola, biodizela, metanola, vodonika i anaerobna digestija otpadnog materijala u cilju proizvodnje metana).
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti se osposobljavaju da na bazi tehno-ekonomske analize utvrde kriterijume za izbor određenih sirovina (izvora biomase) za proizvodnju energije. Studenti će takođe steći kompetencije da samostalno idejno koncipiraju postupak za proizvodnju energije na bazi raspoložive biomase i da adekvatno prezentuju svoje rezultate.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet upoznaje studente sa mogućnostima korišćenja obnovljive biomase za proizvodnju energije i tehnološkim postupcima za ovu proizvodnju. Nastavne jedinice: Energetski resursi - postojeće stanje i perspektive; Bioetanol kao gorivo i tehnologija proizvodnje; Biodizel kao gorivo i tehnologija proizvodnje, Vodonik kao gorivo i njegova proizvodnja; Proizvodnja metana anaerobnom digestijom biološkog otpada. Tehnoekonomska analiza proizvodnje biogoriva.
  Sadržaj praktične nastave Predmet uključuje predavanja, laboratorijske vežbe, izradu računskih primera i seminarskog (studijsko-istraživačkog) rada.
  Literatura
  1. Mojović Lj., Pejin D., Lazić M., i saradnici., Proizvodnja bioetanola za gorivo - stanje i perspektive, Monografija, 2007.
  2. Furman T. i saradnici, Biodizel alternativno i ekološko tečno gorivo, Monografija, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2005.
  3. Stojiljković D. i saradnici., Alternativna goriva za pogon motora SUS u 21. veku., Studija, Mašinski fakultet, Beograd, 2007.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1.5 0.5
  Metode izvođenja nastave Usmena predavanja, laboratorijske vežbe sa ciljem da se demonstrira proizvodnja određenog biogoriva, računski zadaci i različiti biohemijski i kinetički proračuni
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 5 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 40