Навигација

проф. др Жељко Камберовић

Редовни професор
Катедра за металуршко инжењерство

ТМФ - велика зграда, канцеларија 359

011/3370400
011/3303676
локал676
011/3370475
Научна областМеталургија
Датум избора у звање 16. јануар 2013.

Предмети

14Д00514Д005 - Кинетика металуршких процеса
14Д00814Д008 - Креативни инжењеринг
14ДМИ1814ДМИ18 - Виши курс металуршких процеса
14ИИМ31614ИИМ316 - Металургија праха
14ИИМ4614ИИМ46 - Рециклажа материјала
14МИМУМ14МИМУМ - Увод у металургију
14МИМФ2314МИМФ23 - Метали високе чистоће
14ММИ0314ММИ03 - Увод у металургију
14ММИ1614ММИ16 - Процеси рафинације метала
14ММИ814ММИ8 - Металургија праха - одабрана поглавља
22Д14Д22Д14Д - Кинетика металуршких процеса
22Д14П22Д14П - Кинетика металуршких процеса
22Д20Д22Д20Д - Виши курс металуршких процеса
22Д20П22Д20П - Виши курс металуршких процеса
22Д2422Д24 - Металургија праха
22ММПОП22ММПОП - Металургија праха-одабрана поглавља
22МОПЕМ22МОПЕМ - Операције и процеси у екстрактивној металургији
ДМИ10ДМИ10 - Металургија праха
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса
ИЖС411ИЖС411 - Рециклажа
МИН32МИН32 - Теоријски основи пиро- и хидро- металуршких процеса
МИН36МИН36 - Металургија обојених метала
МИН37МИН37 - Металургија гвожђа и челика
МИН46МИН46 - Металургија праха
МИН473МИН473 - Металургија ретких и племенитих метала
МИН482МИН482 - Рециклажа метала
ММИ02ММИ02 - Принципи екстрактивне металургије-одабрана поглавља

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Željko Kamberović, Nataša Gajić, Marija Korać, Sanja Jevtić, Miroslav Sokić и Jovica Stojanović, Technologically Sustainable Route for Metals Valorization from Jarosite-PbAg Sludge, Minerals, 11, 2021, pp. 255-285
 2. Željko Kamberović, Milisav Ranitović, Marija Korać, Zoran Anđić, Nataša Gajić, Jovana Đokić и Сања Јевтић, Hydrometallurgical Process for Selective Metals Recovery from Waste-Printed Circuit Boards, Metals, 8, 2018, pp. 441-460; 10.3390/met8060441
 3. Željko Kamberović, Dušica Filipović, Карло Раић, Miloš Tasić, Zoran Anđić и Milorad Gavrilovski, Reduction of Ultra-fine Tungsten Powder with Tungsten (VI) Oxide in a Vertical Tube Reactor, MATERIALI IN TEHNOLOGIJE, 45, 1, 2011, pp. 27-32
 4. Zoran Anđić, Marija Korać, Miloš Tasić, Карло Раић и Željko Kamberović, The synthesis of ultrafine and nanocomposite powders based on copper, silver anal alumina, KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS, 44, 3, 2006, pp. 145-150

Радови са скупова

 1. Aleksandar Vasić, Željko Kamberović, Карло Раић, Milorad Gavrilovski и Vesna Nikolić, BFC® SOFTWARE FOR RAW-MATERIALS OPTIMIZATION IN BLAST FURNACE SMELTING, MME SEE 2017, 2017, Book of Abstracts, pp. 71-71

Менторство

Докторске академске студије

 • Синтеза и карактеризација прахова сулфида калаја и волфрама за примену у триболошким материјалима, Наташа Гајић, 08.07.2020.
 • Процес стабилизације и солидификације опасног муља образованог након третмана отпадне воде у примарној металургији бакра, Драгана Радовановић, 22.02.2018.
 • Meтaлoтeрмиjскa рeдукциja у рeциклaжним тeхнoлoгиjaмa примeњeнa нa мeтaлуршкe мeђупрoизвoдe и oтпaдe, Васо Манојловић, 06.03.2017.
 • Формирање и карактеризација легура добијених електроталожењем алуминијума при потпотенцијалима на цирконијуму, паладијуму и ванадијуму из растопа еквимоларне смеше алуминијум(III)-хлорида и натријум-хлорида, Нико Јовићевић, 24.05.2016.
 • Интегрални хидрометалуршки поступак рециклаже метала из електронског и електричног отпада са техно-економским аспектима, Милисав Ранитовић, 27.04.2016.
 • Каталитички материјали на бази система Ni-Pd/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Весна Николић, 13.07.2015.

Мастер академске студије

 • Испитивање могућности сулфатизације комплексног олово цинк бакар међупродукта прераде цинка, Анђела Милошевић, 07.07.2021.
 • Синтеза и карактеризација термитне смеше на бази алуминијума и калцијум(II)-сулфата, Марко Савковић, 24.05.2021.
 • Производња седишта вентила мотора са унутрашњим сагоревањем применом металургије праха, Немања Вучковић, 27.09.2018.
 • Синергија рециклаже прашине електро лучне пећи и коварине у производњи челика из секундарних сировина, Немања Живанић, 27.09.2018.
 • Испитивање могућности добијања корисних метала из прашине настале брушењем одливака супер легуре типа стелит, Марко Бојковић, 21.09.2018.
 • Валоризација корисних метала из отпадне керамике компјутерских процесора, Срђан Продановић, 30.09.2017.
 • Оптимизација процеса припреме материјала након пиролизе штампаних плоча за металуршко вредновање поступком контролисане оксидације, Никола Килибарда, 30.09.2017.
 • Испитивање могућности валоризације метала из гранулата механички третираних штампаних плоча, Ивана Николовски, 29.09.2017.
 • Контролисано хлађење шљаке из примарне производње бакра у циљу даље валоризације процесом флотације, Александар Михајловић, 30.09.2015.

Основне академске студије

 • Лужење олова из међупродуката металургије цинка магнезијум-хлоридом, Димитрије Анђић, 29.09.2022.
 • Испитивање земљишта Браничевског округа на присуство тешких метала, Игор Ђумић, 30.09.2021.
 • Карактеризација керамике компјутерских процесора након процеса лужења са предлогом поступка добијања метала, Анђела Милошевић, 30.09.2020.
 • Испитивање прашине из механичког третмана отпадних штампаних плоча у циљу валоризације корисних материјала, Ања Зарић, 24.12.2019.
 • Карактеризација одабраних фракција гранулата добијеног механичким третманом отпадних штампаних плоча из електричне опреме, Ангелина Митровић, 23.02.2018.
 • Карактеризација продуката насталих третманом штампаних плоча вакуумском пиролизом, Соња Драгошан, 19.02.2018.
 • Рециклажа отпада насталог механичким третманом штампаних плоча пиролизом, Никола Килибарда, 30.09.2016.
 • Карактеризација отпада из рециклаже штампаних плоча са предлогом даље прераде, Нина Анђелковић, 26.09.2016.
 • Избор пирометалуршког поступка валоризације метала из међупродуката примарне производње цинка, Немања Говедарица, 30.09.2015.
 • Техно-економска анализа процеса прераде отпадних аутомобилских катализатора, Лука Милошевић, 27.09.2013.
 • Технолошки поступак рециклаже остатака након хидрометалуршке прераде отпада од штампаних плоча и електронских и електричних уређаја, Ирена Богдановић, 29.08.2013.

Основне студије

 • Оптимизација процеса рециклаже магнезијума топљењем у индукционим пећима са и без присуства топитеља, Никола Димитријевић, 14.02.2018.
 • Синтеза и карактеризација археометалуршких састава Cu-Sn-As бронзи, Александар Срејић, 26.10.2015.
 • Испитивање утицаја предтретмана дисперзних железоносних сировина на металуршке особине жарених пелета, Марко Филиповић, 09.10.2012.
 • Испитивање могућности рециклаже магнезијума поступком вакуумске дестилације, Васо Манојловић, 28.09.2010.
 • Одређивање оптималних параметара хидрометалуршког поступка прераде електронског оптпада , Драгана Поповић, 31.03.2010.
 • Избор хидрометалуршког поступка прераде електронског отпада, Милисав Ранитовић, 05.11.2009.
 • Рециклажа силицијумкарбида из отпадних лонаца за топљење и његова примена при производњи сивог лива, Јелена Тодоровић, 18.07.2005.
 • Редукција волфрамових оксида водоником у вертикалном цевном реактору, Јелена Павловић, 26.12.2003.