Navigacija

prof. dr Dejan Bezbradica

Redovni profesor
Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 18

011/3303727
011/3303776
lokal 727
Naučna oblast Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Datum izbora u zvanje 20. jun 2018.

Predmeti

14BBI474 14BBI474 - Izdvajanje i prečišćavanje biotehnoloških proizvoda
14IŽS218 14IŽS218 - Biohemija
14MBIB4 14MBIB4 - Izdvajanje i prečišćavanje biotehnoloških proizvoda
14MOBT 14MOBT - Odabrane bioanalitičke tehnike
BBI484 BBI484 - Hemijska biotehnologija
D1022 D1022 - Odabrana poglavlja biohemije-vitamini
ZP313 ZP313 - Biohemija
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
MBIB02 MBIB02 - Odabrana poglavlja biohemijskog inženjerstva

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Imobilizacija lakaze za primenu u razgradnji organskih zagađujućih materija, Jelena Bebić, 30.09.2020.
 • Enzimska sinteza estara flavonoida i kontrolisano otpuštanje iz kozmetičkih formulacija, Ana Milivojević, 30.08.2019.
 • Imobilizacija enzima na nanočestice SiO<sub>2</sub> modifikovane organosilanima, Katarina Banjanac, 12.12.2017.
 • Proizvodnja i imobilizacija mikrobnih β-galaktozidaza za primenu u transgalaktozilacionim reakcijama, Milica Carević, 05.09.2016.
 • Sinteza liposolubilnih askorbil-estara karboksilnih kiselina katalizovana imobilisanim lipazama, Marija Ćorović, 24.03.2016.
 • Proučavanje mehanizma enzimske sinteze 4,6-disupstituisanih-3-cijano-2-piridona, Nevena Prlainović, 05.07.2012.

Master akademske studije

 • Ispitivanje enzimske transfruktozilacije saharoze i stabilnosti dobijenih fruktooligosaharida u voćnim formulacijama, Ana Vukoičić, 21.09.2020.
 • Primena fruktooligosaharida dobijenih enzimskom sintezom u voćnim nadevima, Danica Mitrović, 21.09.2020.
 • Ispitivanje uticaja potencijalnih prebiotika za dermalnu primenu na rast bakterije Staphylicoccus epidermidis, Jovana Skenderija, 18.09.2020.
 • Selektivna imobilizacija kao separaciona tehnika za dobijanje prečišćenih preparata fruktoziltransferaze, Relja Stepanović, 21.07.2020.
 • Enzimska sinteza galaktooligosaharida u gas-lift reaktoru, Milica Nektarijević, 30.09.2019.
 • Prečišćavanje galaktooligosaharida selektivnom fermentacijom, Aleksandra Doder, 30.09.2019.
 • Ispitivanje uticaja predtretmana suncokretove sačme na efikasnost hidrolize polisaharida, Aleksandra Milovanović, 30.09.2019.
 • Imobilizacija lakaze iz Myceliophthora thermophila na ligninske mikrosfere, Milica Milić, 30.09.2019.
 • Primena adsorpcije na aktivnom uglju u prečišćavanju galakto-oligosaharida, Aleksandar Pavlović, 28.09.2018.
 • Frakcionisanje suncokretove sačme i biotehnološka obrada sporednih proizvoda, Jelena Zorić, 21.09.2018.
 • Biotehnološka obrada suncokretove sačme enzimskom hidrolizom i fermentacijom, Jelena Josipović, 21.09.2018.
 • Dobijanje fermentisanih proizvoda od soje primenom probiotske bakterije Lactobacillus amylovorus, Katarina Katić, 23.08.2018.
 • Imobilizacija celulaza za polimetakrilatne nosače, Nataša Knežević, 01.06.2018.
 • Poređenje efektivnih koeficijenata difuzije estara vitamina C, Nevena Lukić, 09.02.2018.
 • Enzimska hidroliza proteina sojinog brašna slobodnim i imobilisanim proteazama, Petar Milkić, 30.09.2017.
 • Enzimska sinteza estara eskulina transesterifikacijom lanenog ulja, Radmila Bakurski, 29.09.2017.
 • Sinteza estara flavonoida katalizovana lipazama imobilisanim na polimetakrilatne nosače, Marija Radovanović, 26.09.2017.
 • Poređenje efektivnih koeficijenata difuzije estara flavonoida, Aleksandra Jakovljević, 14.07.2017.
 • Sinteza galaktooligosaharida u bioreaktoru sa fluidizovanim slojem imobilisane β-galaktozidaze, Nataša Naumovski, 30.09.2016.
 • Enzimska sinteza estara naringina transesterifikacijom lanenog ulja, Tijana Milenković, 30.09.2016.
 • Imobilizacija proteaza iz Aspergillus oryzae i Bacillus subtilis, Maja Hasanbegović, 30.09.2016.
 • Sinteza askorbil-oleata u bioreaktoru sa fluidizovanoi slojem, Lazar Milašinović, 30.09.2015.
 • Primena modifikacije epoksidnih nosača cisteinom i glutaraldehidom u imobilizaciji β-galaktozidaza, Marija Gordić, 27.02.2015.
 • Imobilizacija enzima α-galaktozidaze iz Aspergillus oryzae, Danila Vojnović, 30.09.2014.
 • Primena nanoceluloze modifikovane epihlorhidrinom u imobilizaciji enzima, Bojana Anić, 30.09.2014.
 • Primena β-galaktozidaze iz Aspergillus oryzae u transgalaktozilacionim reakcijama, Sofija Obradović, 26.09.2014.
 • Hidroliza proizvoda od soje hemicelulazama i pektinazama, Suzana Putniković, 30.09.2013.
 • Proizvodnja enzima α-galaktozidaze pomoću plesni Aspergillus oryzae, Radmila Filipović, 30.09.2013.
 • Ispitivanje uticaja hidrofobnosti površine nosača na aktivnost lipaze imobilisane na nano-SiO<sub>2</sub> čestice, Katarina Banjanac, 12.07.2013.
 • Ispitivanje uticaja acil-donora na antioksidativnu aktivnost estara floridzina, Ana Milisavljević, 03.07.2013.
 • Imobilizacija lipaze na nano-SiO<sub>2</sub> čestice modifikovane 3-aminopropiltetraetoksisilanom i glutaraldehidom, Andrijana Karapandžić, 26.02.2013.
 • Optimizacija enzimske sinteze floridzil-oleata metodom odzivnih površina, Ivana Dinić, 25.09.2012.

Osnovne akademske studije

 • Imobilizacija fruktoziltransferaze na polimetakrilatne nosače, Ana Mitrušić, 25.09.2020.
 • In situ enzimska sinteza fruktooligosaharida u voćnim proizvodima, Anđelka Parezanović, 24.09.2020.
 • In situ enzimska transfruktozilacija saharoze u voćnim nadevima, Tamara Vulević, 21.09.2020.
 • Optimizacija sinteze fruktooligosaharida katalizovane fruktoziltransferazom iz Aspergillus aculeatus, Milica Milošević, 09.07.2020.
 • Enzimsko transgalaktolizovanje laktoze iz mleka, Sara Novković, 27.02.2020.
 • Imobilizacija lakaze iz Myceliophthora thermophila na nanočestice silike i primena u razgradnji lindana, Jovana Skenderija, 30.09.2019.
 • Imobilizacija α-galaktozidaze iz Trichoderma sp. na amino-funkcionalizovane polistirenske i polimetakrilne nosače, Relja Stepanović, 19.09.2019.
 • Imobilizacija lakaze iz Myceliophthora thermophila na amino-funkcionalizovane nanočestice silike, Jovana Božović, 17.09.2019.
 • Imobilizacija lakaze iz Trametes versicolor na amino-funkcionalizovane polistirenske i polimetakrilatne nosače, Danica Mitrović, 17.09.2019.
 • Primena imobilisanih lakaza u obezbojavanju antrahinonskih i sulfonftaleinskih boja, Ana Vukoičić, 22.08.2019.
 • Dobijanje proizvoda od soje sa probiotskim svojstvima fermentacijom na čvrstom supstratu, Tamara Dražović, 18.01.2019.
 • Imobilizacija β-galaktozidaze na polimetakrilatni nosač sa oksiranskim grupama, Jovana Bugarin, 28.09.2018.
 • Fermentacija sojine sačme kvascima sa ciljem dobijanja hrane sa visokim sadržajem proteina, Miloš Kostić, 28.09.2018.
 • Imobilazacija β-galaktozidaze na polimetakrilatne nosače, Dragana Mlinar, 22.12.2017.
 • Poređenje transgalaktozilacione aktivnosti komercijalnih β-galaktozidaza, Jelena Zorić, 08.09.2017.
 • Sinteza prebiotika katalizovana β-galaktozidazom imobilisanom na polimetakrilatni nosač, Jelena Josipović, 08.09.2017.
 • Enzimsko sinteza galakto-oligosaharida iz laktoze surutke, Nataša Knežević, 21.08.2017.
 • Imobilizacija proteaza iz Aspergillus orizae i Bacillus subtilis na nano-SiO<sub>2</sub>, Milica Milić, 06.07.2017.
 • Imobilizacija proteolitičkih enzima na nano-SiO<sub>2</sub> čestice, Jovana Drobnjak, 30.09.2016.
 • Enzimska sinteza galaktozida dulcitola, Nevena Lukić, 26.08.2016.
 • Enzimska sinteza galaktozida sorbitola, Aleksandra Jakovljević, 26.08.2016.
 • Biotehnološka obrada proteinskog izolata suncokretove sačme i sporednih proizvoda separacije, Marijana Pešić, 23.06.2016.
 • Imobilizacija β-galaktozidaze iz Aspergillus oryzae, Dina Ćemalović, 30.09.2014.
 • Imobilizacija β-galaktozidaze na komercijalni nosač Eudragit, Nataša Naumovski, 30.09.2014.
 • Modifikovanje proizvoda od soje hemicelulazama i celulazama, Radmila Bakurski, 30.09.2014.
 • Sinteza izoamil-acetata transesterifikacijom katalizovanom imobilisanom lipazom iz Candida antarctica, Dejan Mitković, 24.09.2014.
 • Imobilizacija lipaza na komercijalni nosač Eudragit, Lazar Milašinović, 12.09.2014.
 • Modifikovanje proizvoda od soje amilazama, Marija Gordić, 30.09.2013.
 • Modifikovanje proizvoda od soje enzimskom hidrolizom pektina, Sofija Obradović, 30.09.2013.
 • Analiziranje trodimenzionalne strukture proteina pomoću programskog paketa PyMOL, Natalija Zdravković, 21.09.2012.
 • Stabilizacija imobilisanih enzima tretiranjem površine nosača aminokiselinama, Katarina Banjanac, 13.07.2012.
 • Enzimska sinteza estara floridzina, Ana Milisavljević, 04.07.2012.
 • Uticaj hemijske modifikacije polimernih nosača na stabilnost imobilisanih enzima, Maja Đakonović, 09.03.2012.
 • Primena imobilisane lipaze iz kvasca Candida antarctica u proizvodnji biodizela i mirisnih estara, Milana Pikula, 31.03.2011.
 • Proizvodnja mleka bez laktoze pomoću beta-galaktozidaze, Andrea Stefanović, 22.09.2010.

Osnovne studije

 • Primena hemijski modifikovane β-galaktozidaze u sintezi galaktooligosaharida, Jelena Milošević, 03.07.2015.
 • Određivanje termičke i pH stabilnosti imobilisanih β-galaktozidaza, Stanislava Bailović, 14.07.2014.
 • Modifikovanje nosača za imobilizaciju enzima 2,4,6-trihlor-1,3,5-triazinom, Slađana Gvozdenović, 30.09.2013.
 • Enzimska sinteza askorbil-estra linolne kiseline, Sonja Pisanjuk, 15.11.2012.
 • Primena metode odzivnih površina u optimizaciji proizvodnje β-galaktozidaze pomoću bakterije Lactobacillus acidophilus, Andrijana Nešković, 08.06.2012.
 • Optimizacija izolovanja β-galaktozidaze iz bakterije Lactobacillus acidophilus, Ivana Miljanović, 23.03.2012.
 • Proizvodnja β-galaktozidaze pomoću bakterija iz rodova Propionibacterium i Lactobacillus, Ivana Trifunović, 07.10.2011.
 • Optimizacija enzimske sinteze askorbil-oleata, Davor Prodanović, 12.07.2011.
 • Proizvodnja β-galaktozidaze pomoću kvasca Kluyveromyces lactis, Aleksandra Bogdan, 05.07.2011.
 • Primena polimetakrilatnih nosača modifikovanih cisteinom u imobilizaciji lipaze, Sanja Veselinović, 24.09.2010.
 • Enzimska sinteza liposolubilnih estara vitamina C, Marija Stojanović, 24.09.2010.
 • Imobilizacija hemijski modifikovane lipaze na polianilinskom nosaču, Tijana Ivanović, 24.09.2010.
 • Sinteza estara mlečne kiseline i glicerola katalizovana lipazama , Jelena Petrović, 16.07.2010.
 • Sinteza geranil-butirata katalizovana lipazom imobilisanom na komercijalni polimetakrilatni nosač, Jova Savanović, 30.06.2009.
 • Dobijanje biodegradabilnih polimera na bazi skroba, Milica Carević, 30.06.2009.
 • Enzimska sinteza geranil-acetata, Marijana Maslovarić, 30.06.2009.
 • Imobilizacija lipaze iz Candida rugosa na polianilinski nosač, Jovana Orašanin, 29.06.2009.
 • Enzimska sinteza estara mlečne kiseline, Irena Venečanin, 26.06.2009.
 • Praćenje aktivnosti lipaze i proteaza iz Pseudomonas aeruginosa u prisustvu površinski aktivnih materija, Mima Koprivica, 23.06.2009.