Navigacija

14MOBT - Odabrane bioanalitičke tehnike

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrane bioanalitičke tehnike
Akronim 14MOBT
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti master programa upoznaju sa najvažnijim tehnikama i metodama koje se koriste za detektovanje, određivanje koncentracije i karakterizaciju biomolekula. Obrađene su bioanalitičke metode za određivanje najvažnijih grupa biomolekula koji se koriste kao supstrati u biotehnološkim procesima ili su proizvod ovih procesa, kao što su proteini, ugljeni hidrati, lipidi, nukleinske kiseline i vitamini.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će tokom nastave u okviru ovog predmeta biti upoznati sa hromatografskim i kolorimetrijskim metodama u kvantitavnoj analizi biomolekula, kao i elektroforetskim metodama karakterizacije pojedinih biomolekula. U okviru praktične nastave ove metode biće primenjene za praćenje konkretnih bioprocesa, kao što su enzimske reakcije, fermentacije i imobilizacije enzima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Hromatografija biomolekula. Teorijski podovi u hromatografiji. Demterova jednačina. Detektori i operativni režimi. Jonoizmenjivačka hromatografija. Afinitetna hromatografija. Gel-filtraciona hromatografija. Hromatografija na obrnutim fazama. Hidrofobna hromatografija. ; Kvantitativna analiza biomolekula. Određivanje koncentracije proteina. Određivanje koncentracije ugljenih hidrata. Određivanje koncentracije nukleinskih kiselina. Određivanje koncentracije lipida. Određivanje koncentracije vitamina. ; Elektroforetska karakterizacija biomolekula. Nosači za elektroforezu. Detektovanje proteina i nukleinskih kiselina nakon elektroforetske separacije. Zonska elektroforeza. Izoelektrično fokusiranje. ; Validacija bioanalitičkih metoda. Statistička analiza preciznosti i tačnosti merenja. Određivanje granice detekcije i kvantifikacije. ;
   Sadržaj praktične nastave Određivanje koncentracije ukupnih šećera i redukujućih šećera spektrofotometrijskim metodama. Određivanje koncentracije glukoze specifičnim reagensom (GOD-PAP) i primena metode za praćenje toka enzimske izomerizacije glukoze i hidrolize laktoze. Hromatografsko određivanje monosaharida i oligosaharida. ; Određivanje koncentracije proteina i nukleinskih kiselina. Praćenje toka imobilizacije proteina i mikrobne proizvodnje enzima. Karakterizacija finalnog proizvoda zonskom elektroforezom. ; Hromatografsko određivanje vitamina i fiziološki aktivnih jedinjenja. Hromatografsko određivanje masnokiselinskog sastava masti i ulja. ;
   Literatura
   1. Mikkelsen S. R., Corton E, Bioanalytical chemistry, Wiley-Interscience, 2004.
   2. Rosenberg I.M., Protein analysis and purification. Benchtop techniques, Birkhäuser, 1996.
   3. Hames B.D., Gel electrophoresis of proteins: A practical approach, Oxford University Press, 1998.
   4. Kromidas S., Practical problem solving in HPLC, Wiley-VCH, 2000.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   1 2
   Metode izvođenja nastave Predavanje, laboratorijske vežbe.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 40
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 40
   Seminari 20