Navigacija

ZP313 - Biohemija

Specifikacija predmeta
Naziv Biohemija
Akronim ZP313
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovnim biohemijskim procesima u živoj ćeliji. Poznavanje biohemijskih procesa je neophodno u metaboličkom inženjerstvu, a predstavlja osnovu za razumevanje i upravljanje procesima proizvodnje biotehnoloških produkata. ; ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Po završenom kursu, student bi trebalo da je u stanju da primeni specifična stručna znanja u procesima biosinteze ćelijskih konstituenata i metabolita. Takođe bi trebalo da primenom stečenog znanja i stručnih informacija bude u stanju da razvija strateške pristupe zadacima u proizvodnji, čuvanju i primeni prehrambenih, farmaceutskih i drugih biotehnološki dobijenih proizvoda.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Biohemija proučava procese koji se odigravaju u živoj ćeliji, a koji imaju za cilj obezbeđenje života i rasta ćelije. Biohemijski procesi se baziraju na dva osnovna aspekta: produkciji energije koja nastaje razgradnjom hranljivih materija i sintezi intermedijara neophodnih za produkciju biomase. ; Predmet sadrži poglavlja: bioenergetika, enzimi kao biološki katalizatori, biološke oksidacije, intermedijarni metabolizam, metabolizam (katabolizam i anabolizam) ugljenih hidrata, masti, belančevina, nukleinskih kiselina, neorganskih soli, vode, vitamina. ;
  Sadržaj praktične nastave Praktična nastava se odvija u okviru predmeta Laboratorijska praksa . Studijski istraživački rad se odvija kroz samostalnu pripremu seminara.
  Literatura
  1. D. Veličković, Osnovi biohemije za studente biotehničkih fakulteta, Univerzitet u Beogradu, 1998, 2006.
  2. D.Voet, J-Voet, Introduction to Biochemistry, Wiley&Sons, 2001.
  3. S. Šiler Marinković, Biohemija, multimedijalna predavanja na CD.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 0 1
  Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi u obliku prezentacija na video bimu i seminara.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 10