Navigacija

14BBI474 - Izdvajanje i prečišćavanje biotehnoloških proizvoda

Specifikacija predmeta
Naziv Izdvajanje i prečišćavanje biotehnoloških proizvoda
Akronim 14BBI474
Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Poznavanje opštih i specifičnih zahteva u pogledu separacije biotehnoloških proizvoda neophodno je za izbor i optimizaciju metoda za njihovo izdvajanje i prečišćavanje. Studenti se u ovom predmetu upoznaju sa osobinama biološkog materijala od značaja za njihovu separaciju, kriterijumima izbora separacione metode, teorijskim osnovama ovih metoda, uređajima i primerima primene za konkretne proizvode.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Tokom ovog kursa studenti usvajaju znanje o osnovnim principima i tehnikama izdvajanja proizvoda biotehnološke industrije. Ovim kursom studenti se osposobljavaju za izbor optimalne metode izolovanja biotehnoloških proizvoda nakon sticanja neophodnog znanja o specifičnim karakteristikama ovih proizvoda. Studenti će primenu tehnika i njihovu optimizaciju provežbati na konkretnim primerima izolovanja biološkog materijala.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Opšti i specifični zahtevi u izdvajanju i prečišćavanju biotehnoloških proizvoda. Klasifikacija i osobine biološkog materijala od značaja za separacije. Metode razbijanja ćelija i kriterijum izbora. Kinetika oslobađanja intracelularnog sadržaja. Koagulacija, flotacija, centrifugiranje i filtracija u bioseparacijama (teorijski osnovi, uređaji, primeri primene). Kristalizacija i ekstrakcija u bioseparacijama (teorijski osnovi, uređaji, primeri primene). Bioseparacije u vodenim dvofaznim sistemima. Membranske separacije biološkog materijala. Hromatografske metode (tečna hromatografija, gradijentna eluciona hromatografija, gel permeaciona hromatografija, hidrofobna hromatografija, hromatografija na obrnutim fazama, afinitetna hromatografija).
  Sadržaj praktične nastave Proračun brzine oslobađanja intracelularnog sadržaja i kriterijumi izbora metode. Adsorpcija biološkog materijala i proračun krive proboja adsorpcione kolone. Proračun centrifugiranja i ekstrakcije u vodenim dvofaznim sistemima. Proračun efikasnosti separacije bioloških supstanci ultrafiltracijom. Primeri primene hromatografskih metoda u izolovanju biološkog materijala, proračuni i uvećanje razmere procesa. Integrisani procesi i simulacija procesa prečišćavanja primenom programskog paketa SuperPro Designer.
  Literatura
  1. M. Antov, Bioseparaciono inženjerstvo, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2010.
  2. H.C.Vogel, C.L. Todaro, Fermentation and Biochemical Engineering Handbook: Principles, Process Design and Equipment, Noyes Publications, 1997.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 2
  Metode izvođenja nastave Predavanje, računske vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 40
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 60
  Seminari