Navigacija

D1022 - Odabrana poglavlja biohemije-vitamini

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja biohemije-vitamini
Akronim D1022
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenta upozna sa ulogom i značajem vitamina u hrani ili faramceutskom, odnosno kozmetičkom proizvodu i njihovom interakcijom sa drugim komponentama proizvoda tokom proizvodnje i skladištenja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po završenom kursu student treba da bude u stanju da koristi specijalizovano znanje koje će mu omogućiti da pravilno bira, dozira, štiti, i određuje aktivnost vitamina koje formuliše u prehrambeni , farmaceutski ili kozmetički proizvod.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Kroz predmet se student upoznaje sa vrstama, strukturom, biohemijskom ulogom, fizičko-hemijskim karakteristikama, metodama za određivanje aktivnosti, putevima biosinteze i načinima proizvodnje vitamina.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. S.Šiler-Marinković , Vitamini, ISBN 978-86-7401-258-1, TMF, Beograd , (2009) , 227 str
   2. D. A. Bender, Nutritional biochemistry of the vitamins, Cambridge university press, 2003
   3. R. R. Eitenmiller, W. O. Landen, Jr.Vitamin analysis for the health and food sciences, CRC press, 1999, 2007
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi kroz prezentacije gradiva na video bimu i diskusiju tokom odbrane seminarskog rada.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 70
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30