Navigacija

14IŽS218 - Biohemija

Specifikacija predmeta
Naziv Biohemija
Akronim 14IŽS218
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovnim biohemijskim procesima u živoj ćeliji . Poznavanje biohemijskih procesa je neophodno u metaboličkom inženjerstvu, a predstavlja osnovu za razumevanje i upravljanje procesima proizvodnje biotehnoloških produkata. ; ;
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po završenom kursu, student bi trebalo da je u stanju da primeni specifična stručna znanja u procesima biosinteze ćelijskih konstituenata i metabolita. Takođe bi trebalo da primenom stečenog znanja i stručnih informacija bude u stanju da razvija strateške pristupe zadacima u proizvodnji, čuvanju i primeni prehrambenih, farmaceutskih i drugih biotehnološki dobijenih proizvoda.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Biohemija proučava procese koji se odigravaju u živoj ćeliji, a koji imaju za cilj obezbeđenje života i rasta ćelije. Biohemijski procesi se baziraju na dva osnovna aspekta: produkciji energije koja nastaje razgradnjom hranljivih materija i sintezi intermedijara neophodnih za produkciju biomase. ; Predmet sadrži poglavlja: bioenergetika, enzimi kao biološki katalizatori, biološke oksidacije, intermedijarni metabolizam, metabolizam (katabolizam i anabolizam) ugljenih hidrata, masti, belančevina, nukleinskih kiselina, neorganskih soli, vode, vitamina. ;
   Sadržaj praktične nastave Praktična nastava se odvija u okviru predmeta Laboratorijska praksa . Studijski istraživački rad se odvija kroz samostalnu pripremu seminara.
   Literatura
   1. D. Veličković, Osnovi biohemije za studente biotehničkih fakulteta, Univerzitet u Beogradu, 1998, 2006.
   2. D.Voet, J-Voet, Introduction to Biochemistry, Wiley&Sons, 2001.
   3. S. Šiler Marinković, Biohemija, multimedijalna predavanja na CD.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 1
   Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi u obliku prezentacija na video bimu i seminara.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari 10