Navigacija

prof. dr Slavka Stanković

TMF - velika zgrada, kancelarija 208

011/3303778
lokal 778
Naučna oblast Analitička hemija
Datum izbora u zvanje 7. decembar 2016.

Predmeti

ZP44 ZP44 - Stručna praksa

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Elementi u tragovima u mediteranskoj dagnji sa aspekta ljudskog zdravlja i uticaja fizičko-hemijskih parametara morske sredine, Ana Perošević-Bajčeta, 30.09.2020.
 • Uklanjanje teških metala iz njihovih vodenih rastvora otpadnom biomasom na bazi kukuruza (Zea mays L.), Marija Petrović, 26.09.2016.
 • Karakterisanje hemijskog sastava sedimenta Bokokotorskog zaliva korišćenjem energetski disperzivne rendgenske fluorescentne spektrometrije (ED-XRF), Bojan Tanaskovski, 23.09.2016.
 • Ispitivanje mogućnosti primene nekih morskih organizama kao bioindikatora zagađenja teškim metalima vode zaliva Boka Kotorska, Mihajlo Jović, 19.04.2013.

Master akademske studije

 • Tretman tehnoloških otpadnih voda iz industrije posuđa, Ana Janićijević, 30.09.2019.
 • Simultano određivanje više elemenata ED-XFR metodom u morskoj travi (P. oceanica), Katarina Lola Bijelić, 30.09.2019.
 • Određivanje makro i mikro elemenata ED-XRF metodom u morskoj travi, Milica Ivković, 30.09.2017.
 • Toksičnost ispitivanih elemenata u površinskom sedimentu na morske organizme, Marija Kojić, 30.09.2016.
 • Procena rizika po zdravlje ljudi konzumiranjem dagnji iz Bokokotorskog zaliva u odnosu na sadržaj makro i mikroelemenata, Jelena Milosavljević, 22.12.2014.

Osnovne akademske studije

 • Ispitivanje metalnog posuđa EDXRF spektrometrijom, Ana Janićijević, 30.09.2017.
 • Kontrola rezultata ispitivanja flaširanih voda na osnovu parametara elektroprovodljivosti, Aleksandra Simović, 30.09.2017.
 • Određivanje sadržaja mikroelemenata u morskoj cvetnici (Posidonia oceanica) uzorkovanoj u bokokotorskom zalivu u periodu jesen 2009. godine, Marija Ognjanović, 29.09.2010.

Osnovne studije

 • Određivanje kvaliteta površinskog sedimenta Bokokotorskog zaliva na osnovu poređenja izmerenih i naturalnih vrednosti sadržaja makro i mikro elemenata, Aida Sadibašić, 27.09.2016.
 • Simultano određivanje koncentracija makro i mikro nutrienata u školjkama rendgenskom fluoroscentnom spektrometrijom, Milica Malešević, 02.07.2014.
 • Simultano određivanje koncentracija makro i mikro elemenata u površinskom sedimentu kao i njihov ekotoksikološki uticaj na organizme, Bisa Dragojlović, 05.05.2014.
 • Simultano određivanje koncentracija više elemenata u školjkama rendgenskom flouroscetnom spektrometrijom, Milena Radomirović, 15.07.2013.
 • Određivanje tragova arsena u uzorcima školjki i morske trave iz Bokotorskog zaliva, Nataša Vukanić, 26.02.2013.
 • Određivanje tragova metala u školjki M.galloprovincialis iz Bokokotorskog zaliva uzorkovanoj u septembru 2009.godine, Anja Zelenović, 17.12.2010.
 • Određivanje tragova metala u morskoj vodi boko-kotorskog zaliva uzorkovanoj u proleće i jesen 2009.godine, Ivana Đorđević, 29.12.2009.
 • Određivanje tragova metala u školjki M.galloprovincialis iz Bokokotorskog zaliva uzorkovanoj u periodu od proleća 2008. do proleća 2009. godine., Lela Petković, 24.12.2009.
 • Određivanje tragova metala u morskoj cvetnici (P.oceanica) iz Bokokotorskog zaliva uzorkovanoj u periodu od proleća 2008. do proleća 2009. godine, Andrijana Rosić, 15.12.2009.
 • Uporedna analiza sadržaja ispitivanih mikroelemenata u morskoj cvetnici ( Posidonia oceanica) uzorkovanoj na crnogorskom primorju u periodu od 2005-2007.godine, Bojan Stojadinović, 03.07.2009.
 • Određivanje tragova metala u morskoj vodi bokokotorskog zaliva APDC/MIBK ekstrakcijom, Dušica Lalić, 08.05.2009.
 • Određivanje sadržaja mikroelemenata u morskoj vodi i bioti bokokotorskog zaliva - zima 2008.godine, Nevena Stoja, 17.11.2008.
 • Određivanje sadržaja mikroelemenata u morskoj vodi i bioti mora Bokokotorskog zaliva -jesen 2007 godine, Marija Pejčić, 21.04.2008.
 • Određivanje koncentracije mikroelemenata u uzorcima školjki (Mytilus galloprovincialis) korišćenjem različitih spektrometrijskih metoda, Danilo Smolović, 18.04.2008.
 • Određivanje i analiza biološkog koncentracionog faktora i koeficijenta korelacije ispitivanih mikroelemenata u morskoj cvetnici (Posidonia oceanica) uzorkovanoj na crnogorskom primorju, Branko Đurašinović, 02.04.2008.
 • Određivanje biološkog koncentracionog faktora i koeficijenta korelacije ispitivanih mikroelemenata u morskoj školjci (Mytilus Galloprovincialis) uzorkovanoj na crnogorskom primorju, Ivana Kostić, 14.02.2008.
 • Određivanje tragova metala u morskoj vodi crnogorskog priobalja APDC/MIBK ekstrakcijom, Maja Jovanović, 08.02.2008.
 • Određivanje sadržaja mikroelemenata u uzorcima morske trave (Posidonia oceanica) korišćenjem različitih spektrometrijskih metoda, Snežana Polimčević, 21.12.2007.
 • Upoređivanje sadržaja mikroelemenata u školjkama (Mytilus galloprovincialis) i morskim cvetnicama (Possedonia oceanica) određenog uzorcima iz perioda proleće/jesen 2006, Milan Stamenović, 28.09.2007.
 • Određivanje i analiza biološkog koncentracionog faktora i koeficijenta korelacije ispitivanih mikroelemenata u morskoj cvetnici (Possidonia oceanica) uzorkovanoj na Crnogorskom primorju, Tatjana Živković, 05.09.2007.
 • Određivanje koeficijenata korelacije prilikom merenja mikroelemenata u uzorcima školjki ( Mytilus galloprovincialis) korišćenjem različitih spektrometrijskih metoda, Biljana Gerasimović, 20.08.2007.
 • Određivanje koeficijenta korelacije prilikom merenja mikroelemenata u uzorcima morske trave (Possidonia oceanica) korišćenjem različitih spektrometrijskih metoda, Mihajlo Jović, 20.08.2007.
 • Određivanje sadržaja mikroelemenata u morskoj vodi crnogorskog primorja atomskom apsorpcionom spektrometrijom uz prethodno koncentrisanje ekstrakcijom, Marija Petrović, 05.07.2007.
 • Upoređivanje sadržaja mikroelemenata u školjkama (Mytilus galloprovincialis) i morskim cvetnicama (Possedonia oceanica) određenog spektrometrijskim metodama (AAS i ED-XRF), Aleksandar Todorović, 08.02.2007.
 • Određivanje sadržaja mikroelemenata u morskoj cvetnici possedonia oceanica južnog jadranskog mora, Marija Petričević, 31.07.2006.
 • Odredjivanje sadržaja mikroelemenata u morskoj vodi i školjkama (mytilus galloprovicialis) južnog jadranskog mora, Milica Arsenović, 28.04.2006.