Navigacija

prof. dr Gordana Ušćumlić

Tehnološko-metalurški fakultet

TMF - velika zgrada, kancelarija 328

011/3303869
011/3370393
lokal 869
Naučna oblast Organska hemija
Datum izbora u zvanje 1. oktobar 2017.

Predmeti

MZH1 MZH1 - Principi organske sinteze

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Sinteza, struktura i svojstva potencijalno biološki aktivnih derivata cikloalkanspiro-5-hidantoina, Anita Lazić, 19.09.2017.
 • Uticaj tri(2,3-epoksipropil) izocijanurata kao vezujućeg agensa na karakteristike kompozitnih raketnih goriva, Saša Brzić, 30.09.2016.
 • Bioanalitičke metode za detekciju i evaluaciju toksičnosti organo-tiofosfatnih insekticida i proizvoda njihove degradacije, Mirjana Čolović, 15.04.2014.
 • Sinteza, struktura i svojstva potencijalno biološki aktivnih derivata propanske kiseline, Bojan Božić, 23.09.2013.
 • Proučavanje uticaja strukture na antikonvulzivnu aktivnost 3,5-disupstituisanih-5-fenilhidantoina metodom linearne korelacije energije solvatacije, Nemanja Trišović, 13.01.2012.

Master akademske studije

 • Sinteza, struktura i svojstva novih, potencijalno biološki aktivnih 3-(4-supstituisanih benzoil)cikloheksan-spiro-5-hindatoina, Marija Jevtić, 22.09.2017.
 • Sinteza, struktura i svojstva 5-(disupstituisanih fenilazo)-3-cijano-6-hidroksi-4-metil-2-piridona, Jasmina Alempijević, 30.09.2016.
 • Uticaj strukturnih i solvatohromnih karakteristika na eksperimentalno određenu lipofilnost derivata cikloalkanspiro-5-hidantoina, Zorica Janković, 30.09.2016.
 • Uticaj strukture na antiproliferativnu aktivnost derivata cikloalkanspiro-5-hidantoina, Kristina Gak, 11.07.2016.
 • Strukturne i solvatohromne karakteristike N-aril-2-metil-2-fenilsukcinimida, Mirela Gegić, 23.12.2015.
 • Uticaj supstituenata i rastvarača na UV apsorpcione spektre N-aril-2-fenilsukcinimida, Stefan Stefanović, 22.12.2015.
 • Strukturne i solvatohromne karakteristike cikloalkanspiro-5-hidantoina i njihovih derivata, Miloš Vuković, 30.09.2015.
 • Uticaj supstituenata na <sup>1</sup>H i <sup>13</sup>C NMR hemijska pomeranja 1-aril-3-metilpirolidin-2,5-diona, Sanja Milošević, 23.06.2015.
 • Sinteza, struktura i svojstva novih 3-(supstituisanih benzil)-1,3-diazaspiro (4,5) dekan-2,4-diona, Marija Lazarević, 16.07.2014.
 • Eksperimentalno i kvantno-hemijsko proučavanje strukture 5-arilazo-4-aril-6-hidroksi-3-cijano-2-piridonskih boja, Radmila Glamočanin, 30.09.2013.
 • Sinteza, struktura i svojstva novih 5-arilazo-3-cijano-4-fenil-6-hidroksi-1-metil-2-piridonskih boja, Anita Lazić, 28.09.2012.

Osnovne akademske studije

 • Sinteza novih azo jedinjenja kao gradivnih jedinica za fotoaktivne materijale, Marina Šibalić, 27.02.2017.
 • Uticaj strukture na <sup>1</sup>H i <sup>13</sup>C NMR spektroskopske karakteristike 3-(4-supstituisanih benzil)cikloalkanspiro-5-hidantoina, Nevenka Jovanović, 09.12.2016.
 • Uticaj strukture na <sup>1</sup>H i <sup>13</sup>C NMR spektroskopske karakteristike 3-(4-supstituisanih benzil)-5,5-difenil- i 3-(4-supstituisanih benzil)-5-etil-5-fenilhidantoina, Veljko Novakov, 30.09.2016.
 • Sinteza, struktura i solvatohromizam piridinskih azo boja, Marija Jevtić, 14.09.2016.
 • Uticaj supstituenata i rastvarača na UV apsorpcione spektre novih 3-(4-supstituisanih benzil)-1,3-diazospiro[4.4]nonan-2,4-diona, Jelena Stanišić, 27.11.2015.
 • Sinteza, struktura i svojstva 3-(4-supstituisanih benzil)-1,3-diazaspiro(4,6)undekan-2,4-diona i njihovih derivata, Kristina Gak, 11.09.2015.
 • Sinteza, struktura i svojstva 7,8-benzo-1,3-diazospiro(4,5) dekan-2,4-diona i njihovih derivata, Zorica Janković, 13.07.2015.
 • Uticaj supstituenata na apsorpcione spektre 5-arilazo-4-aril-6-hidroksi-3-cijano-2-piridona, Jasmina Alempijević, 27.02.2015.
 • Uticaj strukture na antiproliferativnu aktivnost 3-(4-supstituisanih benzil)-5-etil-5-fenilhidantoina, Jelisaveta Savčić, 30.09.2014.
 • Kvantitativna korelacija strukture i antiproliferativne aktivnosti 3-(4-supstituisanih benzil)-5,5-difenilhidantiona, Miloš Mandić, 30.09.2014.
 • Sinteza, struktura i solvatohromizam 5-fenilazo-6-hidroksi-4-fenil-3-cijano-2-piridona, Snežana Reljić, 30.09.2013.
 • Proučavanje azo - hidrazon tautomerije kod 5-arilazo-6-hidroksi-4-fenil-3-cijano-2-piridonskih boja, Marko Janković, 28.09.2012.

Osnovne studije

 • Sinteza, struktura i solvatohromizam potencijalno farmakološki aktivnih derivata sukcinimida, Predrag Gavrilović, 15.07.2014.
 • Uticaj rastvarača na korelaciju strukture i aktivnosti potencijalno farmakološki aktivnih N-(3- i 4-supstituisanih fenil)-2-fenilsukcinimida, Biljana Golubović, 12.10.2012.
 • Sinteza, struktura i karakteristike novih 5-(4-supstituisanih fenilazo)-4-fenil-6-hidroksi-3-cijano-2-piridona, Miroslava Drča, 28.09.2011.
 • Uticaj amfiprotičnih rastvarača na apsorpcione spektre 3,5-dialkil-5-fenilhidantoina, Igor Mlađenović, 14.06.2011.
 • Sinteza, struktura i svojstva 4-fenil-6-metil-3-cijano-2-piridona i odgovarajućih derivata, Brankica Antić, 26.04.2011.
 • Sinteza, struktura i karakteristike novih 5-(4-supstituisanih fenilazo)-4-(4-nitrofenil)-6-hidroksi-3-cijano-2-piridona, Tatjana Kojić, 14.12.2010.
 • Uticaj amfiprotičnih rastvarača na apsorpcione spektre 5,5-disupstituisanih hidantoina, Ana Tripković, 07.12.2010.
 • Sinteza, struktura i karakteristike novih 5-(4-supstituisanih arilazo)-4-(4-metoksifenil)-6-hidroksi-3-cijano-2-piridona, Nenad Jovanović, 26.03.2010.
 • Analiza interakcija leka i gela u sistemima za kontrolisano otpuštanje terapeutski aktivnih agenasa iz hidrogelova na bazi poli(met(akrilata)), Marija Babić, 05.03.2010.
 • Sinteza, struktura i svojstva 4-metil-6-fenil-3-cijano-2-piridona, Marijana Ambruš, 08.12.2009.
 • Uticaj rastvarača na korelaciju strukture i aktivnosti potencijalno farmakološki aktivnih 1-(3- i 4-supstituisanih fenil)-3-metilpirolidin-2,5-diona, Jelena Potkonjak, 03.12.2009.
 • Uticaj rastvarača i supstituenata na azo/hidrazon tautomeriju kod 5-(4-supstituisanih fenilazo)-4-metil-6-hidroksi-3-cijano-2-piridona, Bojan Božić, 07.07.2009.
 • Uticaj rastvarača na korelaciju strukture i aktivnosti potencijalno farmakološki aktivnih 1-(3- i 4-supstituisanih fenil)-3-fenilpirolidin-2,5-diona, Anita Đorđević, 03.07.2009.
 • Sinteza, struktura i solvatohromizam potencijalno farmakološki aktivnih 3-alkil-5-fenil- i 3-alkil-5-metil-5-fenilhidantoina, Tihomir Kovačević, 19.06.2009.
 • Sinteza, struktura i karakteristike 4- (4-metoksifenil)-6-hidroksi-3-cijano-2-piridona, Slađana Marković, 28.05.2009.
 • Sinteza, struktura i karakteristike novih 5 - ( 4-supstituisanih arilazo )- 4 - fenil-6-hidroksi-3-cijano-2-piridona, Radovan Vukićević, 22.09.2008.
 • Sinteza, struktura i solvatohromizam potencijalno farmakološko aktivnih 3-alkil-5-etil-5-fenilhidantoina, Bojana Fidanovski, 17.07.2008.
 • Optimizacija postupka za sintezu kalcijum- i natrijum-laktata u laboratorijskim i poluindustrijskim uslovima, Irena Đorđević, 11.07.2008.
 • Optimizacija postupka za sintezu kalcijum i natrijum-citrata u laboratorijskim i poluindustrijskim uslovima, Milan Petrović, 09.07.2008.
 • Sinteza struktura i solvatohromizam potencijalno farmakološki aktivnih 3-(4-supstituisanihbenzil)-5-etil-5-fenilhidantoina, Marija Đukanov, 23.06.2008.
 • Sinteza, struktura i solvatohromizam potencijalno farmakološki aktivnih 3-alkil-5,5-difenilhidantoina, Sanja Šućur, 30.05.2008.
 • Uticaj strukture na antikonvulzivnu aktivnost derivata 5,5-difenilhidantoina, Nemanja Trišović, 29.08.2007.
 • Uticaj strukture i rastvarača na kinetiku reakcije esterifikacije 2-supstituisanih cikloheks-jedinica-enilkarbonskih kiselina sa dijazodifenil-metanom, Marko Jovanović, 20.04.2006.
 • Sinteza 3/supstituisanih 5,5/difenilhidantoina pomoću mikrotalasnog zračenja, Mirjana Nejić, 28.12.2005.
 • Uticaj rastvarača na lipofilnost n 4 fenil supstituisanih sukcinimida, Vladana Đuknić, 30.09.2005.
 • Sinteza,struktura i svojstva 5/etil 5/4 supstituisanih fenil/hidantona, Bojan Grubor, 28.09.2005.
 • Uticaj rastvarača na korelaciji strukture i aktivnosti 5 metil 5 /4 supstituisanihfenilhidantoina, Nikola Kocić, 05.09.2005.
 • Sinteza,struktura i karakteristike 5/fenil/5/alkilhidantoina, Marko Erović, 03.06.2005.
 • Sinteza,struktura i karakteristike 5 /4 supstituisanih arilazo/ 6 metil 4 fenil 3 cijano 2 piridona, Biljana Živanović, 26.04.2005.
 • Uticaj strukture na aktivnost 5/metil/5/3/i 4/supstituisanih fenil/hidantoina, Jelena Jovanović, 21.06.2004.
 • Uticaj supstituenata i rastvarača na apsorcione spektre 5/3/i 4//supstituisanih arilazo /4,6/dimetil/3/cijano/2/piridona, Dragana Cvetković, 17.12.2003.
 • Sinteza i karakteristike 5/3i4/supstituisanih arilazo/4,6/dimetil/3/cijano/2/piridona, Ivan Trkulja, 17.06.2003.
 • Optimizacija procesa dobijanja tri/2/hidroksietil/izocijanurata, Dragan Ristić, 09.05.2003.
 • Uticaj aprotičnih rastvarača na reaktivnost cikloalkenilkarbonskih kiselina sa diazodifenimetanol, Zora Radić, 10.03.2003.
 • Sinteza i karakteristike 3/supstituisanih/5,5/difenilhidantoina, Tatjana Kvrgić, 10.03.2003.
 • Uticaj rastvarača na apsorpcione spektre 5/3/i 4/supstituisaniharilazo/4,6/dimetil/3/cijano/2/piridona, Marko Jovanović, 26.12.2002.
 • Sinteza i karakterisanje 3/4/supstituisanihbenzoila/5 /fenil/5/izopropilhidantoina, Dragana Pepić, 12.07.2002.
 • Sinteza i karakterisanje 3/4/supstituisanihbenzoil/5,5/difenilhidantoina, Branka Tanasijević, 12.07.2002.
 • Korelacija strukture i aktivnosti 5.5/dialkilhidantoina, Dragana Božić, 21.03.2002.
 • Sinteza i karakteristike 5/4/supstituisanih arilazo/6/metil/4/fenil/3/cijano/2/piridona, Marina Topović, 05.07.2001.
 • Sinteza i karakteristike 5,5/diakilhidantona, Jelisaveta Bogićević, 17.07.2000.
 • Sinteza i karakterizacija aril-supstituisanih derivata ferocena, Snežana Kocorep, 14.07.2000.
 • Optimizacija sinteze 5,5-difenilhidantoina, Aleksandar Radović, 02.06.2000.
 • Kvantitativna procena uticaja rastvarača na apsorcione spektre 1,3/bis/supstituisanih /5.5/dimetil/hidantoina, Vesna Ivanović, 05.05.2000.
 • Kinetika i mehanizam reakcije esterifikacije 2-metilcikloheks-1-enil-karbonske kiseline sa diazodifenilmetanom u aprotičnim rastvaračima, Jasmina Nikolić, 19.07.1999.