Navigacija

BBI410 - Biotehnološki praktikum 2

Specifikacija predmeta
Naziv Biotehnološki praktikum 2
Akronim BBI410
Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje i ovladavanje pojedinim fazama biotehnološke proizvodnje kao i celokupnim tehnološkim postupkom kroz teorijski i praktičan rad, uz izvođenje konkretnih proračuna (materijalni, energetski bilansi, stehiometrija proizvoda, kinetika procesa) i ocenu kvaliteta nastalih proizvoda biotehnološke proizvodnje.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Kroz izvođenje nastave student uz stečene teorijske osnove, dobija i potrebno prakično iskustvo koje je od značaja za budući rad u industrijskim uslovima i vođenje biotehnološke proizvodnje.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Sadržaj kursa čine teorijska i laboratorijska nastava koja obuhvata predmete Mikrobiologija, Sirovine u biotehnologiji, Prehrambena biotehnologija, Enzimsko inženjerstvo, Farmaceutska biotehnologija i Hemijska biotehnologija. U okviru teorijske nastave obradiće se osnove vezane za konkretnu tehnologiju i neophodne za izvođenje laboratorijskih vežbi.
  Sadržaj praktične nastave Podeljen je u nekoliko oblasti: ; • Enzimska hidroliza skroba ; • Izolacija mogućih producenata antibiotika ; • Imobilizacija enzima ; • Stehiometrija bioloških procesa ; • Razdvajanje proteina gel elektroforezom ; • Analiza parametara kvaliteta sirovina u prehrambenoj biotehnologiji (slad/melasa) ; • Proizvodnja kiselo- mlečnih napitaka ; • Proizvodnja etanola (priprema sirovine, fermentacija, izdvajanje proizvoda) ; • Mikrobiološka i hemijska analiza proizvoda prehrambene biotehnologije (pivo,vino,sirće) ; ;
  Literatura
  1. Trajković J., Baras J., Mirić M., Šiler S. Analize životnih namirnica, TMF, Beograd, 1983.
  2. Schmaudler H.P. and Schweizer M., Methods in Biotechnology, Taylor and Francis, 1997.
  3. L.A. Seidman and C.J. Moore, Basic Laboratory Methods for Biotechnology, Prentice-Hall, 2000.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 4
  Metode izvođenja nastave Studenti u okviru kursa se najpre teorijski upoznaju sa konkretnim biotehnološkim proizvodima, a zatim samostalnim ili grupnim laboratorijskim vežbanjem izvode pojedine faze proizvodnje ili celokupan tehnološki postupak dobijanja određenog proizvoda, kao i proveru kvaliteta nastalih proizvoda.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 25 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari