Navigacija

14ZP102 - Matematika 1

Specifikacija predmeta
Naziv Matematika 1
Akronim 14ZP102
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 7.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti nauče osnovne pojmove i tvrđenja; iz osnova matematike, iz teorije realnih funkcija jedne realne nezavisno promenljive, iz diferencijalnog računa jedne realne promenljive, iz linearne algebre i iz analitičke geometrije. ; Osim toga, studenti treba da ovladaju nekim od mogućih primena osnovnih pojmova i diferencijalnog računa teorije realnih funkcija jedne realne nezavisno promenljive i linearne algebre, u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost studenata da znanja stečena u ovom nastavnom predmetu uspešno koriste u savladavanju gradiva drugih nastavnih predmeta, koje se izučavaju na Fakultetu, iz oblasti prirodnih i tehničko-tehnoloških nauka. Osposobljenost studenata da stečena matematička znanja koriste u rešavanju tehničkih i tehnoloških problema.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnovni pojmovi savremene matematike-osnovni pojmovi matematičke logike i teorije skupova, realni brojevi, kompleksni brojevi. ; Realne funkcije jedne realne promenljive-binarne relacije, elementarne funkcije, realni polinomi i racionalne funkcije, nizovi realnih brojeva, granična vrednost niza, grnaična vrednost funkcije, neprekidnost funkcije. ; Diferencijalni račun realne funkcije jedne realne promenljiv-izvod funkcije i primene, diferencijal funkcije i primene, iѕvodi i diferencijali višeg reda, osnovni stavovi diferencijalnog računa, Tejlorova formula, ispitivanje funkcija ; Elementi linearne algebre i analitičke geometrije-determinante, matrice, sistemi linearnih jednačina, vektori, jednačine prave i ravni u prostoru, odnos prave i ravni ; ;
  Sadržaj praktične nastave Na vežbama se rešavaju primeri, odnosno zadaci kojima se ilustruju pojmovi i njihovi međusobni odnosi izloženi u teorijskom delu nastave. Osim toga, na vežbama se postavljaju i rešavaju zadaci kojima se ilustruje i uvežbava primena stečenih teorijskih znanja u rešavanju problema u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
  Literatura
  1. N. Milicic. M. Milicic, Elementi vise matematike, I deo, Akademska misao, Beograd, 2005.
  2. N. Milicic. M. Milicic, Zbirka resenih zadataka iz vise matematike, Akademska misao, Beograd, 2008.
  3. Š. Ušćumlić, M. Lazić, G. Kilibarda, Matematika I - Zbirka rešenih ispitnih zadataka, TMF, Beograd, 2005.
  4. N. Miličić. M. Miličić, Zbirka zadataka za pripremu prijemnih ispita za upis na fakultete, TMF, Beograd, 2012.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 4
  Metode izvođenja nastave Predavanja i računske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari