Навигација

проф. др Ацо Јанићијевић

Ванредни професор
Катедра за техничку физику

ТМФ - велика зграда, канцеларија 13 ц

011/3303769
локал769
Научна областТехничка физика и физичка електроника
Датум избора у звање 14. октобар 2013.

Предмети

14Д00914Д009 - Материјали за обновљиве изворе енергије
14Д01114Д011 - Мерење јонизујућег и нејонизујућег зрачења
14ЗП10314ЗП103 - Техничка физика 1
14ИЖС21914ИЖС219 - Заштита животне средине од зрачења и буке
МИЗС11МИЗС11 - Управљање радиоактивним отпадом
ТЕТ103ТЕТ103 - Техничка физика

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Менторство

Докторске академске студије

 • Moгућнoст примeнe кoмeрциjaлних VDMOS трaнзистoрa снaгe кao сeнзoрa и дoзимeтaрa joнизуjућeг зрaчeњa изрaђeних oд eлeмeнтaрних пoлупрoвoдничких мaтeриjaлa, Марија Обреновић, 01.06.2020.

Мастер академске студије

 • Спровођење протокола за осигурање и контролу квалитета у мамографији, Љубица Шоботић, 07.03.2016.
 • Анализа понашања радонових и торонових потомака у објектима за становање, Урош Натевић, 30.09.2015.

Основне академске студије

 • Пројекат мера радијационе сигурности и безбедности уређаја за дефектоскопију у индустрији са радиоактивним извором <sup>192</sup>Ir, Сунчана Добросављевић, 09.07.2012.
 • Контрола интерне контаминације радионуклидима in vivo мерењем на Whole Body Counter-у, Ана Јокић, 30.09.2011.
 • Апсолутна дозиметрија на линеарном акцелератору Varian CLINAC 600 C, Данијела Стојковић, 30.09.2011.

Основне студије

 • Топлотна конверзија сунчевог зрачења, Лазар Милидраг, 14.06.2014.
 • Добијање електрета у лабораторијским условима, Мирко Рачић, 29.04.2014.
 • Моделовање понашања радонових (<SUP>2</SUP><SUP>2</SUP><SUP>2</SUP>Rn) потомака на површинама стамбених објеката као допринос ретроспективној дозиметрији, Владимир Николић, 14.06.2013.
 • Прорачун јачине експозиционе дозе радиоактивних громобрана и процедура уклањања након експлоатације, Александра Нојић, 12.12.2012.
 • Одређивање концентрације радона у стамбеном простору активном методом помоћу уређаја RAD7, Радмила Пешукић, 21.09.2012.
 • Израда пројекта мера радијационе сигурности и безбедности за коришћење рендген апарата у индустрији, Сандра Поповић, 18.09.2012.
 • Мерење концентрације радона у стамбеним објектима, Зорица Буквић, 30.11.2011.
 • Дејство радиоактивног зрачења на биосистеме, Жарко Илић, 04.11.2011.
 • Дејство ласерског зрачења на биосистеме, Теодора Томић, 21.07.2011.
 • Утицај структурних промена на електрична и феромагнетна својства аморфне легуре Fe<sub>81</sub>B<sub>13</sub>Si<sub>4</sub>C<sub>2</sub>, Маја Кићановић, 21.07.2011.