Навигација

14ИЖС219 - Заштита животне средине од зрачења и буке

Спецификација предмета
НазивЗаштита животне средине од зрачења и буке
Акроним14ИЖС219
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаКурс је конципиран на начин који омогућава студентима разумевање основних принципа заштите од зрачења проучавањем теоријских основа и практичних примера који илуструју ове принципе. Студенти се упознају са физичким и биолошким основама заштите од зрачења, основним појмовима дозиметрије и инструментације, појмом ризика и основним стандардима у заштити од зрачења. Студенти се упознају са основама заштите од буке и вибрација као инжењерског деловања у области екологије.
   Исходи учења (стечена знања)Студент се упознаје са различитим видовима примене извора зрачења и основним принципима заштите од зрачења. На крају курса студент је оспособљен за примену свих елемената програма заштите од зрачења у својству корисника извора зрачења или особе одговорне за заштиту од зрачења у условима лабораторијске, медицинске и индустријске примене, као и у области заштите животне средине. Студенти су оспособљени да познају критеријуме процене угрожености буком, методе дијагностике стања буке и уобичајене методе заштите од буке.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеФизички принципи заштите од зрачења.Појам зрачења. Врсте зрачења и извори јонизујућих зрачења. Природна и вештачка радиоактивност. Радиоактивни низови. Интеракција зрачења са материјом. Детекција јонизујућег зрачења. Механизми интеракције зрачења са материјом. Принципи детекције. Дозиметријске величине и јединице. Инструментација: гасни, сцинтилациони и полупроводнички детектори, лична дозиметрија. Биолошки ефекти јонизујућих зрачења. Стохастички и детерминистички ефекти. Појам ризика. Границе излагања. Стандарди у заштити од зрачења. Основни принципи заштите од зрачења. Врсте излагања, мере заштите. Заштита од спољашњег и унутрашњег излагања. Међународне организације, препоруке и законска регулатива. Примена извора зрачења. Примена у индустрији. Примена у медицини. Примена у науци, образовању и масовној употреби. Зрачење у животној средини. Миграција радионуклида у животној средини. Контаминација и контрола животне средине. Радон. Управљање радиоактивним отпадом. Извори контаминације, деконтаминација. Заштита од нејонизујућих зрачења. Приказ акцидената из историје заштите од зрачења. Уводни појмови из области заштите од буке и вибрација: бука као еколошки фактор, узнемиравање буком, психолошки и физиолошки ефекти буке. Оштећења чула слуха. Ефекти буке на говор. Критеријуми заштите, акустичка дилема. Законска регулатива из области заптите од буке и вибрација и критеријуми заштите. Основни принципи мерења нивоа звука. ;
   Садржај практичне наставеПрактичне и демонстрационе вежбе у Институту за нуклеарне науке Винча у следећим лабораторијама: 1. метролошко-дозиметријској лабораторији, 2. лабораторији за радијациону цитогенетику, 3. лабораторији за радиоекологију, 4. радијационој јединици. Посета одлагалишту радиоактивног отпада. ;
   Литература
   1. G. F. Knoll, Radiation Detection and Measurement, third edition, John Wiley & Sons, Inc., 1999.
   2. J. Shapiro, Radiation Protection, fourth edition, Harvard University Press, USA, 2002.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   21
   Методе извођења наставепредавања, рачунске вежбе, семинари, лабораторијске вежбе
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит30
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми70
   Семинари