Навигација

14ЗП103 - Техничка физика 1

Спецификација предмета
НазивТехничка физика 1
Акроним14ЗП103
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаКурс је конципиран тако да пружи фундаментална знања из опште физике која имају непосредан утицај на инжењерску праксу. Студенти се упознају са основним физичким величинама и јединицама, кинематиком материјалне тачке и крутог тела, динамичким величинама и законитостима, осцилаторним и таласним кретањем, појавама у флуидима, молекулско-кинетичком теоријом и топлотном физиком.
  Исходи учења (стечена знања)Упознавање студената са базичним природним физичком законима и метролошком обрадом резултата мерења. Оспособљавање студената за примену физичких закона у решавању једноставнијих верзија различитих инжењерских проблема.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод. Meсто и улога физике као фундаменталне науке.. Утицај физике на развој техничких дисциплина са посебним освртом на развој технологије. Физичке величине и јединице. Димензиона анализа. Јединичне једначине. Кинематика. Референтни системи. Кретање, врсте кретања. Параметри кретања. Кинематика материјалне тачке. Кинематика крутог тела. Кинематички односи и трансформације. Динамика. Динамичке величине и законитости. Силе трења. Инерцијалне силе. Динамика материјалне тачке. Њутнови закони. Рад, снага, енергија. Закони одржања. Теорија сударних процеса. Динамика крутог тела. Неинерцијални системи. Гравитација. Гравитационо поље, потенцијална енергија, потенцијал. Осцилаторно и таласно кретање. Хармонијски осцилатор. Енергија осцилатора. Фуријеова хармонијска анализа. Пригушене осцилације. Принудне осцилације.Резонанција. Преношење енергије таласним кретањем. Суперпозиција, рефлексија и трансмисија таласа. Доплеров ефекат. Стојећи талас. Звучни таласи и физичке карактеристике звука. Флуиди. ; Појаве при кретању флуида. Површински напон и капиларне појаве. Трење у флуидима. Хидростатички и хидродинамички притисак у флуидима. Једначина континуитета. Торичелијева теорема. Молекулско-кинетичка теорија. Брзина, облик и енергија кретања молекула. Максвелов закон расподеле брзина. Средња дужина слободног пута. Транспортне појаве у гасовима. Температура и топлота. Принципи мерења температуре. Термометри. Термичко ширење тела. Калориметрија. Термичка равнотежа. Специфична топлота и топлотни капацитет. Промене агрегатних стања. Фазни прелази. Први принцип термодинамике. ;
  Садржај практичне наставеЛабораторијске вежбе: 1. Одређивање густине течних и чврстих супстанција. 2. Одређивање убрзања слободног падања помоћу математичког клатна. 3. Одређивање Јунговог модула еластичности метала. ; 4. Одређивање аксијалног момента инерције и торзионе константе тела. 5. Одређивање брзине звука у ваздуху помоћу Кунтове цеви. 6. Одређивање константе површинског напона течности. 7. Одређивање коефицијента вискозности тела. 8. Одређивање зависности температуре кључања воде од притиска. 9. Одређивање специфичне топлотне капацитивности чврсте супстанције. 10. Одређивање адијабатске константе ваздуха ;
  Литература
  1. В. Георгијевић, Б. Станић, Ј. Цветић, J. Илић, П. Маринковић, Љ. Брајовић, З. Трифковић, Ј. Јовановић, K. Николић, С. Кочинац, Б. Лончар, П. Осмокровић, С. Остојић, Д. Станковић, Р. Шашић, A. Васић, J. Георгијевић, T. Kоњајев-Михајлиди, M. Mитриновић, Предавања из физике, Tехнички факултети Универзитета у Београду, Београд 2005.
  2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamentals of Physics – extended version, John Wiley & Sons, New York, 1997.
  3. С. Кочинац, Б. Лончар, Р. Шашић, Техничка физика- Збирка решених задатака са испитних рокова, ТМФ, Београд, 2007.
  4. Г. Димић, М. Митриновић, Метрологија у физици – виши курс Д, ТМФ, Београд, 2002.
  5. Г. Димић, М. Митриновић, Ј. Георгијевић, Техничка физика I, приручник за лабораторијске вежбе, ТМФ, Београд, 2007.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31.51.5
  Методе извођења наставепредавања, рачунске вежбе, лабораторијске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит30
  Практична настава10Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми50
  Семинари