Navigacija

Oglas za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup lokala

Opšte vesti

Fondacija Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke

dana 3. novembra 2020. godine raspisuje

 

 

O G L A S

 

ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP LOKALA

 

 

Daje se u zakup lokal površine 249m2 u prizemlju sa pripadajućim podrumom površine 100m2, u stambeno-poslovnoj zgradi Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke, u Beogradu, u Ul. Terazije 39, ekstra zona, u viđenom stanju,  tako da se zakupac potpisom ugovora o zakupu odriče bilo kakvih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih nedostataka na predmetnoj nepokretnosti.

Početni iznos zakupnine je 914,17 din/m2 bez PDV za prizemlje i 457,08 din/m2 bez PDV za podrum, što iznosi ukupno 273.335,83 din bez PDV mesečno (Fondacija je u sistemu PDV). Zakupodavac zadržava pravo da poveća početni iznos zakupnine iz Oglasa, u zavisnosti od prijavljene vrste delatnosti koja će se u poslovnom prostoru obavljati, radi potrebe usklađivanja sa iznosima zakupnina utvrđenih opštim aktom grada Beograda kojim se uređuje početni iznos zakupnine za poslovni prostor na teritoriji grada Beograda.

Ponuđač koji bude bio izabran da zaključi ugovor o zakupu imaće obavezu da izmiri dug iz prethodnog zakupodavnog odnosa koji na dan 31.03.2020. godine iznosi 18.274.519,78 dinara na ime zakupa i oko 250.000,00 dinara na ime utrošene električne energije (prilikom zaključenja ugovora o zakupu dug će biti precizno utvrđen), koji će moći da izmiri u roku do 5 godina od dana zaključenja ugovora o zakupu, uz dostavljanje odgovarajućih sredstava finansijskog obezbeđenja.

U lokalu se mogu obavljati sve delatnosti, osim organizovanje igara na sreću, kladionica i onih koje bukom, vibracijama, mirisima, dimom ili na drugi sličan način ometaju stanare u mirnom korišćenju stanova.

            Lokal se daje u zakup na određeno vreme, na rok od 5 godina, s tim što se isti može produžavati za naredne petogodišnje periode zaključivanjem novog ugovora prema tržišnim uslovima.

            U postupku za davanje u zakup nepokretnosti učešće mogu uzeti fizička i pravna lica i preduzetnici, radi obavljanja registrovane delatnosti, koja uplate depozit i koja ispunjavaju uslove iz oglasa.

Ponude se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) kalendarskih dana od dana objavljivanja oglasa, preporučenom poštom ili neposredno na adresu Fondacije Milana Stefanovića - Smederevca i supruge Darinke, Beograd, Studentski trg broj 1.

Otvaranje ponuda održaće se dana 20. novembra 2020. godine u prostorijama Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu broj 1, u prizemlju, u kancelariji broj 2, sa početkom u 10 časova.

           

 

Na zatvorenoj koverti ponuđač mora staviti napomenu: “Ponuda za lokal – ne otvarati”.

            Kriterijum za izbor zakupca lokala je najviša ponuđena cena zakupnine po m2 oglašenog prostora bez obračunatog PDV i odgovarajuće ponuđeno sredstvo finansijskog obezbeđenja gore navedenog duga.

Ponuda treba da sadrži sledeće elemente da bi bila potpuna i uredna:

  1. Podaci o podnosiocu ponude:

- za pravna lica: naziv pravnog lica, sedište, lice za kontakt, kontakt telefon, izvod o registraciji privrednog subjekta, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima račun, kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor), overen OP obrazac, podatak o delatnosti koju će obavljati u lokalu i punomoćje ukoliko podnosilac ponude ima zastupnika;

- za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu prebivališta ili sedište, fotokopiju lične karte ili očitanu biometrijsku ličnu kartu preduzetnika, jedinstveni matični broj građanina i kontakt telefon, naziv radnje, izvod o registraciji privrednog subjekta, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, ukoliko je u sistemu PDV-a, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima račun, kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor), overen OP obrazac, podatke o delatnosti koju će obavljati u predmetnom poslovnom prostoru i punomoćje, ukoliko podnosilac ponude ima zastupnika;

- za fizička lica: ime i prezime ponuđača, adresu prebivališta, fotokopiju lične karte ili očitanu biometrijsku ličnu kartu i kontakt telefon,  

2. Iznos mesečne zakupnine koja se nudi po m2 bez obračunatog PDV (ukoliko ponuđač cenu ne iskaže bez PDV, smatraće se da u ponuđenu cenu nije uračunat PDV);

3. Izjavu o spremnosti ulaganja sopstvenih sredstava u adaptaciju i opremanje lokala;

4. Izjavu o preuzimanju obaveza plaćanja troškova koji terete lokal (električna energija, održavanje zgrade i dr.) i troškova tekućeg održavanja lokala;

5. Ukoliko je ponuđač trenutni zakupac ili je bio zakupac stambenog ili poslovnog prostora zakupodavca, potrebno je da dostavi potvrdu o izmirenim obavezama prema zakupodavcu po osnovu zakupa, i potvrde o izmirenim obavezama za utrošenu električnu energiju, komunalne i druge usluge.

6. Dokaz o uplati depozita u iznosu od 150.000,00 dinara na račun Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke: 160-217291-43. Depozit se, u slučaju da ponuđač ne bude izabran kao najpovoljniji, vraća u roku od 7 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača (u ponudi obavezno navesti broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita). U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, uplaćeni depozit neće biti vraćen. Depozit ponuđača, čija je ponuda prihvaćena i sa kojim će biti zaključen ugovor o zakupu, ostaje na računu zakupodavca do kraja zakupodavnog odnosa, kao osnov obezbeđenja za slučaj postojanja neplaćenih računa nakon iseljenja.