Навигација

Оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп локала

Опште вести

Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке

дана 3. новембра 2020. године расписује

 

 

О Г Л А С

 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСAНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЛОКАЛА

 

 

Даје се у закуп локал површине 249м2 у приземљу са припадајућим подрумом површине 100м2, у стамбено-пословној згради Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Београду, у Ул. Теразије 39, екстра зона, у виђеном стању,  тако да се закупац потписом уговора о закупу одриче било каквих примедби по основу евентуалних материјалних недостатака на предметној непокретности.

Почетни износ закупнине је 914,17 дин/м2 без ПДВ за приземље и 457,08 дин/м2 без ПДВ за подрум, што износи укупно 273.335,83 дин без ПДВ месечно (Фондација је у систему ПДВ). Закуподавац задржава право да повећа почетни износ закупнине из Огласа, у зависности од пријављене врсте делатности која ће се у пословном простору обављати, ради потребе усклађивања са износима закупнина утврђених општим актом града Београда којим се уређује почетни износ закупнине за пословни простор на територији града Београда.

Понуђач који буде био изабран да закључи уговор о закупу имаће обавезу да измири дуг из претходног закуподавног односа који на дан 31.03.2020. године износи 18.274.519,78 динара на име закупа и око 250.000,00 динара на име утрошене електричне енергије (приликом закључења уговора о закупу дуг ће бити прецизно утврђен), који ће моћи да измири у року до 5 година од дана закључења уговора о закупу, уз достављање одговарајућих средстава финансијског обезбеђења.

У локалу се могу обављати све делатности, осим организовање игара на срећу, кладионица и оних које буком, вибрацијама, мирисима, димом или на други сличан начин ометају станаре у мирном коришћењу станова.

            Локал се даје у закуп на одређено време, на рок од 5 година, с тим што се исти може продужавати за наредне петогодишње периоде закључивањем новог уговора према тржишним условима.

            У поступку за давање у закуп непокретности учешће могу узети физичка и правна лица и предузетници, ради обављања регистроване делатности, која уплате депозит и која испуњавају услове из огласа.

Понуде се достављају у року од 15 (петнаест) календарских дана од дана објављивања огласа, препорученом поштом или непосредно на адресу Фондације Милана Стефановића - Смедеревца и супруге Даринке, Београд, Студентски трг број 1.

Отварање понуда одржаће се дана 20. новембра 2020. године у просторијама Универзитета у Београду на Студентском тргу број 1, у приземљу, у канцеларији број 2, са почетком у 10 часова.

           

 

На затвореној коверти понуђач мора ставити напомену: “Понуда за локал – не отварати”.

            Критеријум за избор закупца локала је највиша понуђена цена закупнине по м2 оглашеног простора без обрачунатог ПДВ и одговарајуће понуђено средство финансијског обезбеђења горе наведеног дуга.

Понуда треба да садржи следеће елементе да би била потпуна и уредна:

  1. Подаци о подносиоцу понуде:

- за правна лица: назив правног лица, седиште, лице за контакт, контакт телефон, извод о регистрацији привредног субјекта, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења о додељеном пореском идентификационом броју, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), оверен ОП образац, податак о делатности коју ће обављати у локалу и пуномоћје уколико подносилац понуде има заступника;

- за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу пребивалишта или седиште, фотокопију личне карте или очитану биометријску личну карту предузетника, јединствени матични број грађанина и контакт телефон, назив радње, извод о регистрацији привредног субјекта, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења о додељеном пореском идентификационом броју, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), оверен ОП образац, податке о делатности коју ће обављати у предметном пословном простору и пуномоћје, уколико подносилац понуде има заступника;

- за физичка лица: име и презиме понуђача, адресу пребивалишта, фотокопију личне карте или очитану биометријску личну карту и контакт телефон,  

2. Износ месечне закупнине која се нуди по м2 без обрачунатог ПДВ (уколико понуђач цену не искаже без ПДВ, сматраће се да у понуђену цену није урачунат ПДВ);

3. Изјаву о спремности улагања сопствених средстава у адаптацију и опремање локала;

4. Изјаву о преузимању обавеза плаћања трошкова који терете локал (електрична енергија, одржавање зграде и др.) и трошкова текућег одржавања локала;

5. Уколико је понуђач тренутни закупац или је био закупац стамбеног или пословног простора закуподавца, потребно је да достави потврду о измиреним обавезама према закуподавцу по основу закупа, и потврде о измиреним обавезама за утрошену електричну енергију, комуналне и друге услуге.

6. Доказ о уплати депозита у износу од 150.000,00 динара на рачун Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке: 160-217291-43. Депозит се, у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 7 дана од дана доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача (у понуди обавезно навести број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита). У случају да најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, уплаћени депозит неће бити враћен. Депозит понуђача, чија је понуда прихваћена и са којим ће бити закључен уговор о закупу, остаје на рачуну закуподавца до краја закуподавног односа, као основ обезбеђења за случај постојања неплаћених рачуна након исељења.