Navigacija

Obaveštenje o upisu zimskog semestra - osnovne akademske studije

Studentske vestiOpšte vesti

Upis zimskog semestra za studente osnovnih akademskih studija, koji su fakultet upisali pre školske 2020/2021. godine, obaviće se u tri koraka:

 1. Prijava predmeta za slušanje preko veb portala za studente
 2. Zakazivanje termina za upis u studentskoj službi
 3. Dolazak sa neophodnom dokumentacijom u zakaznom terminu

1. Prijava predmeta za slušanje

Studenti će imati mogućnost da u periodu od 23. septembra do 6. oktobra preko svojih naloga na veb portalu za studente izvrše prijavu predmeta koje žele da slušaju u zimskom semestru. Da bi student mogao da prijavi predmete za slušanje, neophodno je da nema otvorenih prijava ispita. U slučaju problema sa otvorenim prijavama, a nakon završetka Oktobar 2 ispitnog roka, studenti se mogu obratiti studentskoj službi na upis2020@tmf.bg.ac.rs.

Veb portal neće dozvoliti prijavu predmeta za koje nije ispunjena uslovljenost. Maksimalni broj bodova koje studenti mogu da prijave po semestru iznosi 45 ESPB, s tim što se svaki bod preko 30 ESPB plaća po ceni od 1.100,00 dinara. Samofinansirajući studenti plaćaju ukupan broj bodova koje su prijavili po istoj ceni. Preporuka studentima je da ne prijavljuju veći broj ESPB bodova od 30, jer će, u slučaju da ne polože prijavljene predmete, morati da plate slušanje istih i u narednoj školskoj godini.

Po okončanju postupka prijave, neophodno je da student odštampa spisak predmeta koje je prijavio preko naloga na veb portalu.

2. Zakazivanje termina za upis

Nakon okončanja postupka prijave predmeta za slušanje, neophodno je da student zakaže termin u kome će doći da preda dokumentaciju u studentskoj službi. Zakazivanje termina moguće je izvršiti isključivo preko elektronske forme.  Nakon zakazivanja termina, na adresu elektronske pošte koju je student naveo u okviru elektronske forme biće poslata potvrda o zakaznom terminu.

Upis studenata obaviće se u studentskoj službi radnim danima u periodu od 30. septembra do 6. oktobra 2020. godine, a raspoloživi termini biće označeni na elektronskoj formi preko koje se vrši zakazivanje.

Neophodno je da studenti pažljivo evidentiraju svoje podatke u elektronskoj formi i izaberu tačno jedan termin u kojem sigurno mogu da dođu da predaju dokumentaciju. Višestruke prijave preko forme neće biti uzimane u obzir.

3. Dolazak sa neophodnom dokumentacijom

Studenti koji su zakazali termin dolaska u studentsku službu treba da pripreme sledeću dokumentaciju:

 • indeks sa svim upisanim ocenama položenih predmeta,
 • jedan popunjen prijavni list ŠV20 (i ažuriran elektronski ŠV20 obrazac),
 • odštampani spisak prijavljenih predmeta za slušanje tokom zimskog semestra (sa veb portala),
 • dokaz o uplati od 100,00 dinara na tekući račun Fakulteta 840-1441666-69, poziv na broj 89100, svrha uplate: za Centar za razvoj karijere,
 • dokaz o uplati od 300,00 dinara na tekući račun Fakulteta 840-1441666-69, poziv na broj 300, svrha uplate: Osiguranje studenata,
 • dokaz o uplati prve rate školarine (za studente koji plaćaju školarinu): polovinu iznosa koja odgovara broju prijavljenih ESPB bodova pomnoženih sa 1.100,00 dinara, na tekući račun Fakulteta 840-1441666-69, poziv na broj 89100, svrha uplate: prva rata školarine,
 • potvrdu iz biblioteke.

Kako bi se izbegle gužve i upis obavio u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom neophodno je da studenti sa pripremljenom dokumentacijom dođu u zakaznom terminu bez kašnjenja.

Podnošenje molbi studentskoj službi:

Prijava predmeta za slušanje neće biti moguća bez podnošenja dodatne molbe u sledećim slučajevima:

 1. Studenti koji žele da promene studijski program, a upisani su pre školske 2019/2020 godine moraju pre prijave predmeta za slušanje da podnesu molbu studentskoj službi. Uz molbu prilažu i dokaz o uplati od 5.000,00 dinara na tekući račun Fakulteta 840-1441666-69, poziv na broj 89100, svrha uplate: molba za promenu studijskog programa. Molba se podnosi u studentskoj službi (soba broj 6) radnim danima od 11 do 13 časova u periodu od 21. do 25. septembra 2020. godine. Obrazac molbe može se kupiti u skriptarnici Fakulteta. U slučaju da molba bude odobrena, studentska služba će u informacionom sistemu ažurirati studijski program i omogućiti prijavu predmeta sa drugog studijskog programa. Studenti nakon promene studijskog programa prate prethodno navedene korake da bi realizovali upis.
 2. Studenti koji žele da promene studijski program, a upisani su u školskoj 2019/2020 godini moraju pre prijave predmeta za slušanje da podnesu molbu studentskoj službi. Ova molba je oslobođena troškova. Molba se podnosi u studentskoj službi (soba broj 6) radnim danima od 11 do 13 časova u periodu od 21. do 25. septembra 2020. godine. Obrazac molbe može se preuzeti ovde. U slučaju da molba bude odobrena, studentska služba će u informacionom sistemu ažurirati studijski program i omogućiti prijavu predmeta sa drugog studijskog programa. Studenti nakon promene studijskog programa prate prethodno navedene korake da bi realizovali upis.
 3. Studenti kojima ističe zakonski predviđen rok za završetak studija od 8 godina, podnose molbu za produžetak roka za završetak studija do isteka trostrukog broja školskih godina potrebnih za realizaciju upisanog studijskog programa. Studenti uz molbu prilažu i dokaz o uplati od 5.000,00 dinara na tekući račun Fakulteta 840-1441666-69, poziv na broj 89100, svrha uplate: molba za produžetak roka za završetak studija. Molba se podnosi u studentskoj službi (soba broj 5) radnim danima od 11 do 13 časova u periodu od 21. do 25. septembra 2020. godine. Obrazac molbe može se uzeti u skriptarnici Fakulteta. U slučaju da molba bude odobrena  realizacija upisa odvija se prema prethodno navedenom uputstvu.
 4. Studenti koji žele da prijave predmete za koje nisu ispunjeni predviđeni uslovi moraju da podnesu molbu studentskom parlamentu. Termini podnošenja molbi biće naknadno objavljeni. Obrazac molbe može se uzeti u skriptarnici Fakulteta. U slučaju da molba bude odobrena, dodatni predmeti će biti prijavljeni pri dolasku studenta u zakazanom terminu za predaju dokumentacije, dok ostale predmete prijavljuju sami i realizuju upis u skladu sa prethodno navedenim koracima.

Sva pitanja u vezi sa upisom slati isključivo na adresu upis2020@tmf.bg.ac.rs.