Navigacija

Nagrade za najveći naučni doprinos u oblasti zaštite žvotne sredine

Opšte vesti

Nagradom Fondacije „docent dr Milena Dalmacija“ nagrađene su dve doktorske disertacije uradjene na Tehnološko-metalurškom fakultetu, za najveći naučni doprinos u oblasti zaštite životne sredine

Naši dobitnici nagrada: Mila Krstajić Pajić i Nataša Šekuljica

Nagrada fondacije „Docent dr Milena Dalmacija“ dodeljuje se za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine, odbranjenu na Univerzitetima u Republici Srbiji. Nagrade za 2019. Godinu dodeljene su 26.10.2019. na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu.

Ove godine je zbog rekordnog broja prijava i veoma kompetitivnog procesa evaluacije proširen nagradni fond, pa su dodeljene prve tri nagrade za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine, kao i još tri posebna priznanja “Docent dr Milena Dalmacija” za doktorsku disertaciju koja je dala veliki naučni doprinos iz oblasti zaštite životne.

Dobitnici nagrada su:

Prva nagrada - dr Mila Krstajić Pajić za doktorsku disertaciju pod nazivom „Nanostruktuirani platinski katalizatori za oksidaciju malih organskih molekula sintetizovanih mikroemulzionim postupkom“ urađenu na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.
Druga nagrada - dr Branislav Stanković za doktorsku disertaciju pod nazivom „Teorijsko proučavanje molekulskih osobina izomera nitrodibenzofurana, nitrobenzantrona, dimetilnaftalena  i dimetilantracena i utvrđivanje njihove korelacije sa mutagenom aktivnošću i brzinom biodegradacije ovih molekula“ urađenu na Hemijskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.
Treća nagrada - dr Anita Leovac Maćerak za doktorsku disertaciju pod nazivom „Adsorpciono ponašanje odabranih organskih ksenobiotika na sorbentima relevantnim za tretman voda“ urađenu na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu.
Posebna priznanja : dr Tijana Milićević, "Integrisani pristup istraživanju potencijalno toksičnih elemenata i magnetnih čestica u sistemu zemljište-biljka-vazduh: biodostupnost i biomonitoring“, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu; dr Nataša Šekuljica, "Enzimsko obezbojavanje antrahinonskih boja iz otpadnih voda“ Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu; dr Dragan Troter, "Primena eutektičkih rastvarača sa holin hloridom u heterogeno katalizovanoj etanolizi suncekrotovog ulja“, Tehnološki fakultet u Leskovcu, Univerzitet u Nišu.

Veb stranica Fondacije: https://fondacijadocentdrmilenadalmacija.com/