Navigacija

Međunarodna konferencija  "Electron Microscopy of nanostructures - ELMINA 2018"

Opšte vesti

U organizaciji Srpske akademije nauka i umetnosti i Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, od 27. do 29. avgusta 2018, u Rektoratu Univerziteta u Beogradu održana je međunarodna  naučna konferencija "Electron Microscopy of nanostructures - ELMINA 2018" (Elektronska mikroskopija nanostruktura), koja je okupila ugledne svetske istraživače iz ove oblasti, u svojstvu plenarnih predavača. ELMINA 2018 je prirodan nastavak aktivnosti započetih ciklusom predavanja u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti Fascinantni svet nanonauka i nanotehnologija, iz koga je proizašla monografija čije se objavljivanje očekuje do kraja 2018. godine. Konferencija je bila posvećena teorijskim osnovama i metodama elektronske mikroskopije koje se primenjuju u istraživanjima u oblastima nanonauka i nanotehnologija, u okviru većeg broja fakulteta i instituta koji se bave fundamentalnim i primenjenim istraživanjima.

Naučni program Konferencije je obuhvatao više oblasti, kao što su:

•    Instrumentacija i nove metode
•    Difrakcija i kristalografija
•    Visokorezoluciona elektronska mikroskopija i elektronska holografija
•    Analitičke metode (energodisperziona spektroskopija, spektroskopija na bazi izgubljenih energija elektrona, atomska tomografija, itd.)
•    In situ mikroskopija
•    3D i 4D elektronska mikroskopija
•    Nanonauke i nanotehnologije
•    Bio-medicinske nauke (konvencionalna i krio-elektronska mikroskopija)


Na bazi kvaliteta održanih plenarnih predavanja i prikazanih poster prezentacija, kao i činjenice da je konferenciji prisustvovao veliki broj mladih istraživača, od kojih je većina bila iz Srbije, zaključeno je da je konferencija ELMINA 2018 bila veoma uspešna. Za više informacija i fotografija za događaja posetite http://elmina.tmf.bg.ac.rs.

Reportaže RTS i SNTV o konferenciji se mogu videti na sledećim linkovima:
https://www.youtube.com/watch?v=Gf7Rn9h_ymw

https://www.youtube.com/watch?v=6qNG0E9kUUI