Navigacija

ZP112 - Matematika 2

Specifikacija predmeta
Naziv Matematika 2
Akronim ZP112
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 7.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj nastavnog predmeta je da studenti nauče osnovne pojmove i tvrđenja: iz integralnog računa, iz teorije realnih funkcija dve i više nazavisno promenljivih, iz teorije kompleksnih funkcija i iz teorije polja. Osim toga, studenti treba da ovladaju nekim mogućnostima primene integralnog računa i teorije polja u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost studenata da znanja stečena u ovom nastavnom predmetu uspešno koriste u savladavanju gradiva drugih nastavnih predmeta, koje se izučavaju na Fakultetu, iz oblasti prirodnih i tehničko-tehnoloških nauka. Osposobljenost studenata da stečena matematička znanja koriste u rešavanju tehničkih i tehnoloških problema.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Integralni račun realnih funkcija jedne realne promenljive—neodređeni integral, određeni integral, nesvojstveni integral, primene integrala. ; Realne funkcije dve i više realnih promenljivih-pojam realne funkcije dve i više realnih promenljivih, granična vrednost i neprekidnost, parcijalni iѕvod i totalni diferencijal funkcije dve i više promenljivih, . ; Osnovnipojmovi iz teorije funkcije kompleksne promenljlive-pojam funkcije kompleksne promenljive, jednolisne funkcije, osnovne elementarne funkcije. ; Krivolinijski i višestruki integrali-krive i površi, krivolinijski integral prve vrste, krivolinijski integral druge vrste, dvojni integral, trojni integral, površinski integral prve i druge vrste, teoreme Grin-Stoksa i Gausa-Ostrogradskog. ; Skalarna i vektorska polja-pojam skalarnog polja, izvod u pravcu, gradijent, vektorsko polje, fluks i divergencija vektorskog polja, cirkulacija i rotor vektorskog polja, vrste vektorskih polja, Hamiltonov operagtor, diferencijalne operacije drugog reda. ;
  Sadržaj praktične nastave Na vežbama se rešavaju primeri, odnosno zadaci kojima se ilustruju pojmovi i njihovi međusobni odnosi izloženi u teorijskom delu nastave. Osim toga, na vežbama se postavljaju i rešavaju zadaci kojima se ilustruje i uvežbava primena stečenih teorijskih znanja u rešavanju problema u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
  Literatura
  1. N. Miličić, M. Obradović, Elementi više matematike (teorija sa primerima i zadacima), Akademska misao, Beograd, 2003.
  2. N. Miličić, M. Obradović, Zbirka zadataka iz više matematike , Akademska misao, Beograd, 2004.
  3. N. Miličić. M. Miličić, Elementi više matematike , II deo, II izdanje Akademska misao, Beograd, 2011.
  4. N. Miličić. M. Miličić ,Zbirka rešenih zadataka iz više matematike, II deo, II izdanje, ,Akademska misao, Beograd, 2011.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 3
  Metode izvođenja nastave Predavanja i računske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari