Navigacija

MBIP03 - Analitika prehrambenih proizvoda

Specifikacija predmeta
Naziv Analitika prehrambenih proizvoda
Akronim MBIP03
Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je sticanje znanja i veština vezanih za odabir i primenu metoda u ; analizi kvaliteta prehrambenih proizvoda.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Kroz planirani nastavni program student bi trebao da savlada osnovne principe standardnih , modernih i specifičnih analitičkih tehnika koje se koriste u analizi prehrambenih proizvoda. Student stiče sposobnost da samostalno izabere odgovarajuću analitičku metodu i oceni kvalitet proizvod u skladu sa zakonskim propisima o pojedinim prehrambenim proizvodima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uzorkovanje, izbor metoda za analizu i ocena ispravnosti prehrambenih proizvoda. Ispravnost i kvalitet hrane. ; Metode za određivanje: ; -vode, mineralnih materija, belančevina, masti, ugljenih hidrata, vitamina, aditiva i kontaminanata. Senzorne karakteristike hrane. ; ; ;
  Sadržaj praktične nastave Analiza pojedinih prehrambenih proizvoda i pokazatelja kvaliteta: ; - mleko i mlečni proizvodi ; - meso i proizvodi od mesa ; - masti i ulja ; - alkoholna i bezalkoholna pića i napici ; - proizvodi od voća i povrća ; - žitarice, proizvodi od žitarica, proizvodi od brašna. ; ; Posete odgovarajućim laboratorijama za kontrolu kvaliteta prehrambenih proizvoda.
  Literatura
  1. Pisani izvodi sa predavanja (handouts) i materijal sa vežbi
  2. J. Trajković, M. Mirić, J. Baras, S. Šiler, Analize životnih namirnica, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 1983.
  3. J. Whitaker, Current Protocols in Food Analytical Chemistry , John Wiley & Sons, Inc., 2001.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 0 3
  Metode izvođenja nastave Nastava iz ovog predmeta se izvodi kroz teorijski deo i praktičan deo gde se stečena znanja o metodama primenjuju analizom konkretnih prehrambenih proizvoda. Provera znanja tokom predavanja vršiće se preko kolokvijuma, proverom praktičnog rada u laboratoriji i aktivnošću tokom teorijskog dela nastave.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari