Навигација

ЗП392 - Физичка хемија 2

Спецификација предмета
НазивФизичка хемија 2
АкронимЗП392
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ7.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОпшта хемија II , Математика II , Техничка физика II (за похађање ) ; Физичка хемија I (за полагање)Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студентe упозна са интеракцијама молекула са електричним и електромагнетним пољем и основним методама одређивања структуре молекула које произлазе из поменутих интеракција, затим са појавама на граничним површинама фаза и колоидним системима, да заокружи знање студента из формалне хемијске кинетике стечено у Физичкој хемији I изучавањем сложених реакција и основним принципима хемијске катализе, као и да објасни електрохемијске реакције као посебну класу хетерогених хемијских реакција.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су савладали теоријске основе спектроскопских метода одређивања структуре молекула, као основу за даље изучавање инструменталних метода. Схватили су специфичности граничних површина фаза и различитих колоидних система и тако стекли основу за изучавање одговарајућих технологија кроз стручне предмете. Научили су да сложене хемијске реакције описују математичким моделима, разумели утицај различитих фактора на брзину реакције и научили принципе каталитичких процеса. Схватили су сличности и разлике између хемијских и електохемијских реакција и овладали основним законитостима електрохемијских реакција у равнотежним условима.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе• Интеракције молекула са електричним и електромагнетним пољем (диполни момент молекула, међумолекулске интеракције, репетиторијум основних појмова из квантне механике, ротација и вибрација молекула и одговарајуће спектроскопије, електронски прелази и спектроскопија у видљивој и ултраљубичастој области) ; • Површинске појаве (површински напон течности, површински активне супстанце, површински филмови, адсорпција на чврстој површини, електричне особине границе фазе, колоидни системи, електрокинетичке појаве) ; • Хемијска кинетика (кинетика сложених реакција – повратне, паралелне, консекутивне и ланчане, теорија судара и прелазног стања, реакције у растворима, катализа хомогених, хетерогених и ензимских реакција) ; • Електрохемија (термодинамички опис равнотеже на граници метал/раствор, појам електродног потенцијала, Нернстова једначина, врсте електрода, електрохемијски спрег и његов напон у равнотежним условима)
  Садржај практичне наставе• Апсорпциони спектри, специфична моћ оптичке ротације, моларна рефракција ; • Гибсова адсорпциона изотерма ; • Електрокинетички потенцијал колоидних честица ; • Kиселинско-базна катализа ; • Стандардни потенцијал електроде и потенциометријска титрација
  Литература
  1. С. Гојковић, Предавања из Физичке хемије 2, http://elektron.tmf.bg.ac.rs/fizickahemija
  2. Љ. Врачар и други, Експериментална физичка хемија, ТМФ, Београд, 2010.
  3. Д. Овцин и други, Физичка хемија – збирка задатака, ТМФ, Београд, 2004.
  4. С. Ђорђевић, В. Дражић, Физичка хемија, ТМФ, Београд, 2010.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  402
  Методе извођења наставеПредавања (теорија и рачунски примери) и eксперименталне вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава20Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари