Navigacija

Davanje u zakup lokala u zgradi Zadužbina Veselina Lučića

Opšte vesti

Zadužbina Veselina Lučića 6. novembra 2020. godine raspisuje

O G L A S

ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP LOKALA

Daje se u zakup lokal površine 32m2 u prizemlju sa pripadajućim podrumom površine 28,70m2, u stambeno-poslovnoj zgradi Zadužbine Veselina Lučića, u Beogradu, u Ul. Đorđa Jovanovića broj 5, druga zona, u viđenom stanju, tako da se zakupac potpisom ugovora o zakupu odriče bilo kakvih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih nedostataka na predmetnoj nepokretnosti..

Početni iznos zakupnine je 620,83 din/m2 bez uračunatog PDV za prizemlje i 310,41 din/m2 bez uračunatog PDV za podrum, što ukupno iznosi 28.775,33 din bez PDV mesečno (Zadužbina nije u sistemu PDV). Zakupodavac zadržava pravo da poveća početni iznos zakupnine iz Oglasa, u zavisnosti od prijavljene vrste delatnosti koja će se u poslovnom prostoru obavljati, radi potrebe usklađivanja sa iznosima zakupnina utvrđenih opštim aktom grada Beograda kojim se uređuje početni iznos zakupnine za poslovni prostor na teritoriji grada Beograda.

U lokalu se mogu obavljati sve delatnosti, osim organizovanje igara na sreću, kladionica i onih koje bukom, vibracijama, mirisima, dimom ili na drugi sličan način ometaju stanare u mirnom korišćenju stanova.

            Lokal se daje u zakup na određeno vreme, na rok od 5 godina, s tim što se isti može produžavati za naredne petogodišnje, kraće ili duže periode.

            U postupku za davanje u zakup nepokretnosti učešće mogu uzeti fizička i pravna lica i preduzetnici, radi obavljanja registrovane delatnosti, koja uplate depozit i koja ispunjavaju uslove iz oglasa.

Ponude se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) kalendarskih dana od dana objavljivanja oglasa, preporučenom poštom ili neposredno na adresu: Zadužbina Veselina Lučića, Beograd, Studentski trg broj 1.

Otvaranje ponuda održaće se dana 24. novembra 2020. godine u prostorijama Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu broj 1, u prizemlju, u kancelariji broj 2, sa početkom u 10 časova.

            Na zatvorenoj koverti ponuđač mora staviti napomenu: “Ponuda za lokal – ne otvarati”.

            Kriterijum za izbor zakupca lokala je najviša ponuđena cena zakupnine po m2 oglašenog prostora bez obračunatog PDV.

Ponuda treba da sadrži sledeće elemente da bi bila potpuna i uredna:

  1. Podaci o podnosiocu ponude:

- za pravna lica: naziv pravnog lica, sedište, lice za kontakt, kontakt telefon, izvod o registraciji privrednog subjekta, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima račun, kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor), overen OP obrazac, podatak o delatnosti koju će obavljati u lokalu i punomoćje ukoliko podnosilac ponude ima zastupnika;

- za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu prebivališta ili sedište, fotokopiju lične karte ili očitanu biometrijsku ličnu kartu preduzetnika, jedinstveni matični broj građanina i kontakt telefon, naziv radnje, izvod o registraciji privrednog subjekta, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, ukoliko je u sistemu PDV, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima račun, kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor), overen OP obrazac, podatke o delatnosti koju će obavljati u predmetnom poslovnom prostoru i punomoćje, ukoliko podnosilac ponude ima zastupnika;

- za fizička lica: ime i prezime ponuđača, adresu prebivališta, fotokopiju lične karte ili očitanu biometrijsku ličnu kartu i kontakt telefon,  

2. Iznos mesečne zakupnine koja se nudi po m2 bez obračunatog PDV (ukoliko ponuđač cenu ne iskaže bez PDV, smatraće se da u ponuđenu cenu nije uračunat PDV);

3. Izjavu o spremnosti ulaganja sopstvenih sredstava u adaptaciju i opremanje lokala;

4. Izjavu o preuzimanju obaveza plaćanja troškova koji terete lokal (električna energija, telefon, održavanje zgrade i dr.) i troškova tekućeg održavanja lokala;

5. Ukoliko je ponuđač trenutni zakupac ili je bio zakupac stambenog ili poslovnog prostora zakupodavca, potrebno je da dostavi potvrdu o izmirenim obavezama prema zakupodavcu po osnovu zakupa, i potvrde o izmirenim obavezama za utrošenu električnu energiju, komunalne i druge usluge.

6. Dokaz o uplati depozita u iznosu od 30.000,00 dinara na račun Zadužbine Veselina Lučića: 265-1760310000354-52. Depozit se, u slučaju da ponuđač ne bude izabran kao najpovoljniji, vraća u roku od 7 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača (u ponudi obavezno navesti broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita). U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, uplaćeni depozit neće biti vraćen. Depozit ponuđača, čija je ponuda prihvaćena i sa kojim će biti zaključen ugovor o zakupu, ostaje na računu zakupodavca do kraja zakupodavnog odnosa, kao osnova obezbeđenja za slučaj postojanja neplaćenih računa nakon iseljenja.

Naknadnom proverom likvidnosti ponuđača, zakupodavac zadržava pravo da ponudu prihvati ili odbije u zavisnosti od toga da li je ponuđač likvidan ili nije.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu visinu zakupnine, zakupodavac zadržava pravo da po slobodnom uverenju i proceni izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača. Zakupodavac zadržava pravo da ne prihvati nijednu ponudu, ukoliko oceni da ista nije odgovarajuća.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda proglašena najpovoljnijom, ne potpiše ugovor o zakupu nepokretnosti u roku od 5 (pet) dana od dana prijema poziva za zaključenje ugovora, smatraće se da je odustao od zakupa predmetne nepokretnosti, te će se pristupiti pozivanju sledećeg najpovoljnijeg ponuđača.

Prilikom zaključenja ugovora o zakupu nepokretnosti najpovoljniji ponuđač je u obavezi da uplati iznos od tri mesečne zakupnine, koji će biti korišćen kao depozit za slučaj postojanja neplaćenih zakupnina nakon iseljenja.

Razgledanje lokala može se izvršiti najavom na broj telefona: 3207-425 i 3207-426.

Sve nepotpune, neuredne i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

O izvršenom izboru zakupca ponuđači će biti pismeno obavešteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Ponuđači imaju pravo na prigovor koji se izjavljuje Odboru Zadužbine preko Komisije za sprovođenje postupka za davanje u zakup lokala u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obaveštenja.