Navigacija

O D L U K U O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU „NAGRADA GORDANA JOKIĆ KAŠIKOVIĆ I DRAGIŠA KAŠIKOVIĆ“

Opšte vesti

O D L U K U

 

O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU

„NAGRADA GORDANA JOKIĆ KAŠIKOVIĆ I DRAGIŠA KAŠIKOVIĆ“

 

 

Član 1.

Raspisuje se Konkurs za dodelu 3 (tri) novčane „Nagrade Gordana Jokić Kašiković i Dragiša Kašiković“ najboljim studentima Univerziteta u Beogradu -Tehnološko-metalurškog, Mašinskog i Elektrotehničkog fakulteta, i to:

1. Jednoj  studentkinji koja je u toku prethodne školske godine završila osnovne akademske, odnosno intergisane osnovne akademske i master akademske studije u roku sa najvišom prosečnom ocenom,

 2. Jednom  studentu koji je u toku prethodne školske godine završio osnovne akademske, odnosno intergisane osnovne akademske i master akademske studije u roku sa najvišom prosečnom ocenom i

3. Jednu nagradu studentu ili studentkinji za najbolji naučno-istraživački rad, odnosno stručni rad studenta, ne mora biti prvi autor.

Nagrada se, po pravilu, dodeljuje po jednom studentu ili studentkinji sa svakog od navedenih fakulteta.

 

Član 2.

            Nagrada u iznosu od po 300 evra u dinarskoj protivvrednosti, prema zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, dodeliće se iz sredstava Fondacije „Gordana Jokić Kašiković i Dragiša Kašiković“.

 

Član 3.

Potrebna dokumentacija:

  • Prijava (Obrazac preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs, u delu „Stipendije i konkursi“),
  • Uverenje o diplomiranju sa spiskom položenih ispita ili fotokopija diplome sa dodatkom diplome za osnovne akademske studije. Studenti koji su završili master akademske studije dostavljaju traženi dokument i za master akademske studije,
  • Naučno-istraživački rad, odnosno stručni rad studenta, ne mora biti prvi autor i
  • Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte.

 

 

 

Član 4.

Rok za podnošenje prijava je od 1. oktobra do 10. novembra 2020. godine.

Prijave se podnose Tehnološko-metalurškom fakultetu, Mašinskom fakultetu i Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Obradu prijava sa pratećom dokumentacijom vrše Tehnološko-metalurški fakultet, Mašinski fakultet i Elektrotehnički fakultet i predloge odluka o dodeli nagrade dostavljaju na odlučivanje Odboru Fondacije najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

Odluka o dodeli nagrada biće objavljena na internet stranici Univerziteta u Beogradu: www.bg.ac.rs, u delu „Stipendije i konkursi“, kao i na oglasnim tablama i internet stranicama Tehnološko-metalurškog, Mašinskog i Elektrotehničkog fakulteta.

Ukoliko predloženi studenti imaju istu prosečnu ocenu, nagradu dobija student i studentkinja koji su stekli najmanje 60 ESPB bodova u svakoj godini studiranja, koji nisu ponovili ni jednu godinu studija i koji su studije završili za kraće vreme.

 

Član 5.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon:(011) 3207-426 i na e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

 

Član 6.

Konkurs o dodeli nagrada objaviti na internet stranici Univerziteta u Beogradu: www.bg.ac.rs,u delu „Stipendije i konkursi“, na oglasnim tablama i internet stranicama Tehnološko-metalurškog fakulteta, Mašinskog fakulteta i Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i na Facebook stranici Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu.

 

Član 7.

Na odluku o dodeli nagrade kandidat ima pravo prigovora Odboru Fondacije u roku od 8 dana od dana objavljivanja Odluke. 

 

                       

                                                                                               PREDSEDNIK 

                                                                                        ODBORAFONDACIJE

 

                                                                                    ________________________

                                                                                        prof. dr Jelica Protić