Navigacija

Oglas za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup stana

Opšte vesti

Fondacija Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke

18. septembra 2020. godine raspisuje

 

 

OGLAS

ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP

 

 

stana broj 7, površine 78m2, na trećem spratu zgrade Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke, u Ul. Terazije broj 39 u Beogradu, sledeće sadržine:

 

 

Daje se u zakup stan broj 7 površine 78m2 u stambenoj zgradi Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke, u Ul. Terazije broj 39 u Beogradu, ekstra zona poslovanja, u viđenom stanju.

Početni iznos zakupnine je 787,96 dinara po metru kvadratnom bez uračunatog PDV-a.

            Stan se izdaje u zakup za stanovanje ili za obavljanje mirne delatnosti.

            U slučaju da izabrani ponuđač prijavi obavljanje delatnosti u stanu, Zakupodavac zadržava pravo da poveća početni iznos zakupnine iz Oglasa, u zavisnosti od prijavljene vrste delatnosti koja će se u stanu obavljati, radi potrebe usklađivanja sa iznosima zakupnina utvrđenih opštim aktom grada Beograda kojim se uređuje početni iznos zakupnine za poslovni prostor na teritoriji grada Beograda.

Stambeni prostor se daje u zakup na određeno vreme, na rok od 5 (pet) godina, s`tim što se isti može produžavati za naredne petogodišnje periode.

            U postupku za davanje u zakup nepokretnosti učešće mogu uzeti fizička i pravna lica i preduzetnici.

            Ponude se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa, preporučenom poštom ili neposredno na adresu: Fondacija Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke, Beograd, Studentski trg br. 1.

            Na zatvorenoj koverti ponuđač mora staviti napomenu: “Ponuda za stambeni prostor – ne otvarati”.

Otvaranje ponuda održaće se dana 30. septembra 2020. godine u prostorijama Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu broj 1, u prizemlju, u kancelariji broj 2, sa početkom u 10 časova.

            Kriterijum za izbor zakupca je najviša ponuđena cena zakupnine po m2 oglašenog prostora bez obračunatog PDV-a.

Ponuda treba da sadrži sledeće elemente da bi bila potpuna i uredna:

1. Podaci o podnosiocu ponude:

- za pravna lica: naziv pravnog lica, sedište, lice za kontakt, kontakt telefon, fotokopiju akta o registraciji za obavljanje registrovane delatnosti izdate od strane nadležnog organa, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, podatak o delatnosti koju će obavljati u predmetnom prostoru i punomoćje ukoliko podnosilac ponude ima zastupnika;

- za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu prebivališta ili sedište, fotokopiju lične karte ili očitanu biometrijsku ličnu kartu preduzetnika, jedinstveni matični broj građanina i kontakt telefon, naziv radnje, original ili overenu fotokopiju akta o registraciji za obavljanje registrovane delatnosti izdate od strane nadležnog organa, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, ukoliko je u sistemu PDV-a, podatke o delatnosti koju će obavljati u predmetnom prostoru i punomoćje, ukoliko podnosilac ponude ima zastupnika;

- za fizička lica: ime i prezime ponuđača, adresu prebivališta, fotokopiju lične karte ili očitanu biometrijsku ličnu kartu, jedinstveni matični broj građanina i kontakt telefon,  

2. Iznos mesečne zakupnine koja se nudi po m2 bez obračunatog PDV-a (ukoliko ponuđač cenu ne iskaže bez PDV-a, smatraće se da u ponuđenu cenu nije uračunat PDV);

3. Izjavu o spremnosti ulaganja sopstvenih sredstava u adaptaciju i opremanje prostora;

4. Izjavu o preuzimanju obaveza plaćanja troškova koji terete stan (infostan, električna energija, telefon i dr.) i troškova  tekućeg održavanja;

5. Ukoliko je ponuđač trenutni zakupac ili je bio zakupac stambenog ili poslovnog prostora zakupodavca, potrebno je da dostavi potvrdu o izmirenim obavezama prema zakupodavcu po osnovu zakupa, i potvrde o izmirenim obavezama za utrošenu električnu energiju, komunalne i druge usluge.

6. Dokaz o uplati depozita u iznosu od 61.461,19 dinara na račun Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke: 160-217291-43. Depozit se, u slučaju da ponuđač ne bude izabran kao najpovoljniji, vraća u roku od 7 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača (u ponudi navesti broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita). Depozit ponuđača, čija je ponuda prihvaćena i sa kojim će biti zaključen ugovor o zakupu, ostaje na računu zakupodavca do kraja zakupodavnog odnosa, kao osnova obezbeđenja na ime neizmirenih dugovanja prema zakupodavcu. Po zaključenju ugovora o zakupu, iznos depozita usaglasiće se sa iznosom mesečne zakupnine.

Naknadnom proverom likvidnosti ponuđača, zakupodavac zadržava pravo da ponudu prihvati ili odbije u zavisnosti od toga da li je ponuđač likvidan ili nije.

Ukoliko ponuđač dostavi ponudu za obavljanje delatnosti u stanu, a ne prihvati početnu visinu zakupnine iz Oglasa ili bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača, a ne zaključi ugovor o zakupu u roku do 7 dana od dana dostave poziva za zaključenje ugovora, gubi pravo na povraćaj depozita.

Razgledanje stana može se izvršiti najavom na broj telefona: 3207-425 i 3207-426.

Sve nepotpune, neuredne i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

O izvršenom izboru zakupca ponuđači će biti pismeno obavešteni u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

Ponuđači imaju pravo na prigovor koji se izjavljuje Odboru Fondacije preko Komisije za sprovođenje postupka za davanje u zakup stana u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obaveštenja.