Navigacija

Oglas za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup lokala u ul kneza Miloša 2

Opšte vesti

Zadužbina Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića

21. septembra 2020. raspisuje

 

O G L A S

 ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP LOKALA

 

Daje se u zakup lokal površine 25,26m2 u prizemlju sa pripadajućim podrumom površine 31,86m2, u stambeno-poslovnoj zgradi Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića, u Beogradu, u Ul. kneza Miloša broj 2, ekstra zona, u viđenom stanju,  tako da se zakupac potpisom ugovora o zakupu odriče bilo kakvih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih nedostataka na predmetnoj nepokretnosti.

Početni iznos zakupnine je 895,83 din/m2 bez PDV-a za prizemlje i 447,92 din/m2 bez PDV-a za podrum, što ukupno iznosi 36.899,40 din bez PDV-a (Zadužbina je u sistemu PDV-a). Zakupodavac zadržava pravo da poveća početni iznos zakupnine iz Oglasa, u zavisnosti od prijavljene vrste delatnosti koja će se u poslovnom prostoru obavljati, radi potrebe usklađivanja sa iznosima zakupnina utvrđenih opštim aktom grada Beograda kojim se uređuje početni iznos zakupnine za poslovni prostor na teritoriji grada Beograda.

U lokalu se mogu obavljati sve delatnosti, osim organizovanje igara na sreću, kladionica i onih koje bukom, vibracijama, mirisima, dimom ili na drugi sličan način ometaju stanare u mirnom korišćenju stanova.

            Lokal se daje u zakup na određeno vreme, na rok od 5 godina, s tim što se isti može produžavati za naredne petogodišnje periode.

            U postupku za davanje u zakup nepokretnosti učešće mogu uzeti fizička i pravna lica i preduzetnici, radi obavljanja registrovane delatnosti, koja uplate depozit i koja ispunjavaju uslove iz oglasa.

Ponude se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) kalendarskih dana od dana objavljivanja oglasa, preporučenom poštom ili neposredno na adresu: Zadužbina Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića, Beograd, Studentski trg broj 1.

Otvaranje ponuda održaće se dana 8. oktobra 2020. godine u prostorijama Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu broj 1, u prizemlju, u kancelariji broj 2, sa početkom u 10 časova.

            Na zatvorenoj koverti ponuđač mora staviti napomenu: “Ponuda za lokal – ne otvarati”.

            Kriterijum za izbor zakupca lokala je najviša ponuđena cena zakupnine po m2 oglašenog prostora bez obračunatog PDV-a.

Ponuda treba da sadrži sledeće elemente da bi bila potpuna i uredna:

  1. Podaci o podnosiocu ponude:

- za pravna lica: naziv pravnog lica, sedište, lice za kontakt, kontakt telefon, izvod o registraciji privrednog subjekta, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima račun, kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor), overen OP obrazac, podatak o delatnosti koju će obavljati u lokalu i punomoćje ukoliko podnosilac ponude ima zastupnika;

- za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu prebivališta ili sedište, fotokopiju lične karte ili očitanu biometrijsku ličnu kartu preduzetnika, jedinstveni matični broj građanina i kontakt telefon, naziv radnje, izvod o registraciji privrednog subjekta, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, ukoliko je u sistemu PDV-a, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima račun, kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor), overen OP obrazac, podatke o delatnosti koju će obavljati u predmetnom poslovnom prostoru i punomoćje, ukoliko podnosilac ponude ima zastupnika;

- za fizička lica: ime i prezime ponuđača, adresu prebivališta, fotokopiju lične karte ili očitanu biometrijsku ličnu kartu i kontakt telefon,  

2. Iznos mesečne zakupnine koja se nudi po m2 bez obračunatog PDV-a (ukoliko ponuđač cenu ne iskaže bez PDV-a, smatraće se da u ponuđenu cenu nije uračunat PDV);

3. Izjavu o spremnosti ulaganja sopstvenih sredstava u adaptaciju i opremanje lokala;

4. Izjavu o preuzimanju obaveza plaćanja troškova koji terete lokal (električna energija, grejanje, održavanje zgrade i dr.) i troškova tekućeg održavanja lokala;

5. Ukoliko je ponuđač trenutni zakupac ili je bio zakupac stambenog ili poslovnog prostora zakupodavca, potrebno je da dostavi potvrdu o izmirenim obavezama prema zakupodavcu po osnovu zakupa, i potvrde o izmirenim obavezama za utrošenu električnu energiju, komunalne i druge usluge.

6. Dokaz o uplati depozita u iznosu od 40.000,00 dinara na račun Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića: 265-1760310000355-49. Depozit se, u slučaju da ponuđač ne bude izabran kao najpovoljniji, vraća u roku od 7 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača (u ponudi obavezno navesti broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita). U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, uplaćeni depozit neće biti vraćen. Depozit ponuđača, čija je ponuda prihvaćena i sa kojim će biti zaključen ugovor o zakupu, ostaje na računu zakupodavca do kraja zakupodavnog odnosa, kao osnova obezbeđenja za slučaj postojanja neplaćenih računa nakon iseljenja.

Naknadnom proverom likvidnosti ponuđača, zakupodavac zadržava pravo da ponudu prihvati ili odbije u zavisnosti od toga da li je ponuđač likvidan ili nije.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu visinu zakupnine, zakupodavac zadržava pravo da po slobodnom uverenju i proceni izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača. Zakupodavac zadržava pravo da ne prihvati nijednu ponudu, ukoliko oceni da ista nije odgovarajuća.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda proglašena najpovoljnijom, ne potpiše ugovor o zakupu nepokretnosti u roku od 5 (pet) dana od dana prijema poziva za zaključenje ugovora, smatraće se da je odustao od zakupa predmetne nepokretnosti, te će se pristupiti pozivanju sledećeg najpovoljnijeg ponuđača.

Prilikom zaključenja ugovora o zakupu nepokretnosti najpovoljniji ponuđač je u obavezi da na ime avansa uplati iznos od tri mesečne zakupnine, koji će biti korišćen kao depozit za slučaj postojanja neplaćenih zakupnina nakon iseljenja.

            Razgledanje lokala može se izvršiti najavom na broj telefona: 3207-425 i 3207-426.

Sve nepotpune, neuredne i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

O izvršenom izboru zakupca ponuđači će biti pismeno obavešteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Ponuđači imaju pravo na prigovor koji se izjavljuje Odboru Zadužbine preko Komisije za sprovođenje postupka za davanje u zakup lokala u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obaveštenja.