Navigacija

Obaveštenje o drugom konkursnom roku za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2020/2021. godini

Vesti o upisu

Na osnovu Konkursa koji je raspisao Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2020/2021. godini u drugom konkursnom roku upisuje studente na sledeća raspoloživa mesta na studijskim programima:

 • Inženjerstvo zaštite životne sredine - 18 budžetskih i 1 samofinansirajuće

 • Inženjerstvo materijala - 12 budžetskih i 15 samofinansirajućih

 • Metalurško inženjerstvo - 11 budžetskih i 8 samofinansirajućih

 • Tekstilna tehnologija - 20 samofinansirajućih

Detaljne informacije o studijskim programima sadržane su u Informatoru za 2020. godinu.

Kandidati koji žele da konkurišu biće u obavezi da izvrše veb prijavu. Svi rokovi u vezi sa prijavom, polaganjem prijemnog ispita i upisom navedeni su u Kalendaru za drugi konkursni rok za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija. Nakon završetka roka za veb prijavu, kandidati će biti obavešteni o terminima u kojima treba da dođu i podnesu neophodnu dokumentaciju.

U cilju efikasnog sprovođenja procesa podnošenja dokumentacije, neophodno je da svi kandidati pripreme i podnesu sledeće:

 • prijavni list koji se dobija elektronskom poštom u PDF formatu nakon slanja prijave (odštampati i potpisati),

 • fotokopije svedočanstava svih razreda iz srednje škole (originali ili overene fotokopije dostavljaju se na uvid),

 • fotokopiju diplome o završnom, odnosno maturskom ispitu (original ili overena fotokopija dostavlja se na uvid),

 • dokaz o uplati naknade (6.000,00 dinara) za prijavu na konkurs; naknada se uplaćuje na tekući račun Tehnološko-metalurškog fakulteta broj 840-1441666-69, poziv na broj 80200, sa svrhom uplate „Troškovi prijave na konkurs za upis na OAS”,

 • izjavu kojom kandidat ovlašćuje Fakultet i Univerzitet da lični podaci koji su dati mogu da budu uneti u elektronsku bazu podataka (odštampati i potpisati).

Dodatna dokumentacija je neophodna u sledećim slučajevima:

 1. Kandidati koji su srednju školu završili pre školske 2019/2020. godine prilikom prijave dostavljaju i potpisanu izjavu da nisu bili upisani na prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu (odštampati i potpisati).

 2. Kandidati koji su kao učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkim takmičenjima koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili međunarodnim takmičenjima iz predmeta koji se polažu na prijemnom ispitu prilikom prijave dostavljaju fotokopije diploma (originali se dostavljaju na uvid).  

 3. Kandidati koji su pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih država (Mađarska, Rumunija, Bugarska, Severna Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska i Crna Gora) prilikom prijave na konkurs, pored propisane dokumentacije podnose i izjavu da su pripadnici srpske nacionalne manjine (odštampati i potpisati). 

 4. Kandidati koji su stekli stranu srednjoškolsku ispravu, odnosno, koji su završili srednju školu u inostranstvu (ili neki od razreda srednje škole u inostranstvu), ili su završili program međunarodne (IB) mature podnose i rešenje Ministarstva o nostrifikaciji isprava o završenoj srednjoj školi ili potvrdu o tome da je započet postupak nostrifikacije. Postupak priznavanja javnih isprava stečenih u Republici Srpskoj definisan je opštim uslovima Konkursa Univerziteta.