Navigacija

MIZS6 - Ekonomija i zaštita životne sredine

Specifikacija predmeta
Naziv Ekonomija i zaštita životne sredine
Akronim MIZS6
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Usvajanje bazičnih principa ekonomske teorije i politike zaštite životne sredine u skladu sa rezultatima ekonomije eksternalija. Ekonomski ciljevi društva, principi tržišne privrede, finansijski mehanizmi i instrumenati zaštite životne sredine i prirodnih resursa. Integracija ekoloških principa u ekonomske i tehničke projekte i opšte privredne ciljeve društva. Princip „zagađivač – porošač plaća“. Savremeni ekološki porezi, korisničke naknade, ekofondovi - ekonomsko-pravni instrumenti zaštite životne sredine i prirodnih resursa - lokalni, nacionalni i nadnacionalni nivo
  Ishodi učenja (stečena znanja) Valjane analitičke kompetencije studenata da promišljaju i sprovode u život koncept ekonomije životne sredine i prirodnih resursa. Mogućnosti polaznika kursa da na kraju steknu sposobnosti izračunavanja eksternih ekonomskih efekata, kao i mogućnosti njihove internalizacije u vrednovanju inženjerskih projekata.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Ekonomija i životna sredina - evolucija koncepta. Eksternalije i problemi životne sredine i prirodnih resursa. Ekonomski aspekti održivog razvoja i pojam intergeneracijske pravde. Ekonomija i politika zaštite životne sredine i prirodnih resursa - tehnološke promene, svetsko tržište, globalizacija. Obnovljivi i neobnovljivi resursi, održiva proizvodnja i potrošnja u industriji, energetici, saobraćaju, poljoprivredi… Privredni razvoj i ekonomija životne sredine i resursa u Srbiji - osnovni elementi, ciljevi i mogućnosti realizacije - lokalna, nacionalna, evropska i globalna dimenzija.
  Sadržaj praktične nastave Analiza sadržaja radova iz oblasti ekonomije životne sredine. Kalkulacija ekstrenalija – sadašnje i buduće cene resursa, ekološka renta. Analiza energetske i materijalne efikasnosti. Primeri analize životnog ciklus proizvoda i dobre industrijske prakse sa stanovišta održive proizvodnje i potrošnje u Srbiji i svetu.
  Literatura
  1. Petar Đukić, Održivi razvoj - utopija ili šansa za Srbiju, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd 2011, str. 25-40, 57-104, 125-244, 259-310
  2. P. Đukić, M. Pavlovski, Ekologija i društvo deo 3. Ekologija kao ekonomska šansa, (str. 75-115) i 4. deo Ekologija i energetika (117-158), Ekocentar, Beograd 1999
  3. Samjuelson P. A, Nordhaus, Ekonomija XVIII izdanje, MATE, d.o.o. Beograd 2009, odabrana poglavlja, str. 3-17, 555-597
  4. Drašković Božo (red.), Ekonomski aspekti ekološke politike, Institut ekonomsih nauka, Beograd 2012, str. 3-151
  5. Eban Goodstein, Ekonomika i okoliš, MATE, Zagreb 2010. str. 3-127; 334-389
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja, radionice, diskusija, interaktivna nastava (prezentacija i diskusija seminarskih radova i domaćih zadataka)
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 5 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 20