Navigacija

MIN38 - Deformaciono procesiranje metala

Specifikacija predmeta
Naziv Deformaciono procesiranje metala
Akronim MIN38
Studijski program Metalurško inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Uslov za pohađanje: odslušan predmet Mehanika i deformaciono ponašanje metala. Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa konvencionalnim postupcima prerade metala deformacijom sa stanovišta mehanike procesa deformacije i tehnoloških parametara prerade (temperatura i brzina deformacije, trenje, uslovi podmazivanja, itd.) za postizanje zahtevanih mehaničkih i fizičkih karakteristika metala i legura.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču znanja koja im omogućavaju da analiziraju složene procese deformacije i da razumeju interakciju između procesa deformacije, strukture i svojstava metala. Razumevanje mikrostrukturnih promena i promena mehaničkih i fizičkih svojstava u funkciji tehnoloških parametara procesa prerade deformacijom. Studenti stiču znanja koja su potrebna za projektovanje i vođenje tehnološkog postupka prerade metala, kao i znanja potrebna za postizanje odgovarajućih svojstava metala u zavisnosti od njihove namene.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Teorija plastične deformacije metala. Koncept tehnologije prerade metala plastičnom deformacijom. Analiza najvažnijih tehnoloških postupaka prerade metala deformacijom. Koncept tople, hladne i polutople deformacije metala i mikrostrukturne promene. Homogenizacija i heterogenizacija legura pre prerade. Tehnološki parametri prerade – temperatura, brzina deformacije, trenje, podmazivanje itd. Valjanje: Vrste valjačkih stanova. Pritisak valjanja. Elastična deformacija valjaka. Valjanje sa prednjim i zadnjim zatezanjem. Kontrolisano toplo valjanje. Greške pri valjanju. Presovanje: Vrste presovanja. Pritisak presovanja. Alati za presovanje. Greške pri presovanju. Izvlačenje: Sila izvlačenja. Maksimalne moguće redukcije u provlaku. Plan provlaka pri izvlačenju. Greške pri izvlačenju. Upoznavanje relacija između tehnoloških parametara procesiranja deformacijom i svojstava materijala. ; ;
  Sadržaj praktične nastave 1. Valjanje. Zahvat metala valjcima bez i sa primenom spoljne sile. Proračun parametara zone deformacije (ugao zahvata, dužina luka zahvata, neutralnog ugla, kontaktne površine). Proračun pritiska i sile valjanja. Uticaj prečnika valjaka, koeficijenta trenja i debljine trake na pritisak i silu valjanja. Elastična deformacija valjaka. Uticaj prednjeg i zadnjeg zatezanja na silu valjanja. Proračun momenta valjanja i snage valjačkog stana. ; 2. Presovanje. Proračun pritiska presovanja korišćenjem Sachs-ove jednačine (za konusne matrice), poluempirijskih i empirijskih jednačina (za ravne matrice). Uticaj vrste metala, stepena deformacije, postupka presovanja, uslova trenja, temperature i brzine deformacije na pritisak presovanja. ; 3. Izvlačenje. Proračun sile izvlačenja korišćenjem Sachs-ove jednačine i poluempirijskih i empirijskih jednačina. Određivanje koeficijenta trenja pri izvlačenju žice. Uticaj procesnih parametara na silu izvlačenja. Proračun plana provlaka pri izvlačenju žice za slučaj: 1) konstantne redukcije po provlaku; 2) opadajuće redukcije po provlaku, i 3) konstantnog rada po provlaku (Duckfield-ova metoda). ;
  Literatura
  1. M.Pešić, B.Mišković, V.Milenković, Prerada metala u plastičnom stanju, TMF, 1989.
  2. S.Kalpakjian, Manufacturing Processes for Engineering Materials, 3rd ed., Adison Wesley Longman, Menlo Park CA 94025, 1997.
  3. G.E.Dieter, Mechanical Metallurgy, Mc Graw-Hill Book Co., London, 1988.
  4. E.Romhanji, Valjanje metala i legura, Autorizovana predavanja.
  5. G.W.Rowe, Elements of Metalworking Theory, Edward Arnold Publ., 1979.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2 0
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, računski primeri, eksperimentalne vežbe;
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari