Navigacija

MIN310 - Livenje metala i modelovanje alata

Specifikacija predmeta
Naziv Livenje metala i modelovanje alata
Akronim MIN310
Studijski program Metalurško inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom položen ispit : Struktura metalnih materijala, 5 sem. Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da student stekne fundamentalna znanja o tehnološkim postupcima izrade odlivaka kroz procese pripreme sirovina, izrade alata,kalupovanje,topljenje i livenja metala,sve do završne obrade i kontrole kvaliteta.Student takođe treba da se upozna i sa kompjuterskom grafikom za crtanje i dizajniranje alata kao i da stekne jasnu predstavu o industrijskom načinu rada u okviru profesije.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student će biti u stanju da postavljeni zadatak u oblasti livarstva sagleda na inženjerski način, da metodološki postavi faze za njegovo rešavanje i da se osposobi da samostalno izradi tehnološki projekat iz ove oblasti.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave • opšti pojmovi u livarstvu-šema tehnološkog toka materijala i energije sa klasifikacijom opreme i postupaka ; • proračun potrebnih sirovina,energije, pomoćnih materijala i opreme za proizvodnju ; • topljenje i prerada metala u različitim pećima i postupcima ; • ulivanje tečnog metala i pojave u kontaktnoj zoni metal-kalup ; • svojstva i primena vatrostalnih materijala u livarstvu ; • tehnološki postupci livenja ; • modelovanje i konstrukcija odlivaka i alata ; • kontrola kvaliteta odlivaka ; • sumarno: moguće pozicije u okviru profesije,budućnost livarstva i nove tehnologije,veza sa drugim disciplinama,zaštita okoline ; Praktična nastava sastoji se iz: ; a) eksperimentalnih i pokaznih vežbi u livnici laboratorije za livarstvo kao i nekoj ; od značajnijih domaćih livnica, ; b) računskih vežbi iz pripreme šarže za topljenje i preradu metala u različitim ; agregatima i postupcima,proračuna ulivnog sistema,konstrukcije alata i izrade ; materijalnog i energetskog biloansa za proizvodnju , ; c) demo vežbe iz virtuelnog modelovanja livačkih procesa i lata putem CAE tehnika. ;
  Sadržaj praktične nastave Praktična nastava sastoji se iz: ; a) eksperimentalnih i pokaznih vežbi u livnici laboratorije za livarstvo kao i nekoj ; od značajnijih domaćih livnica, ; b) računskih vežbi iz pripreme šarže za topljenje i preradu metala u različitim ; agregatima i postupcima,proračuna ulivnog sistema,konstrukcije alata i izrade ; materijalnog i energetskog biloansa za proizvodnju , ; c) demo vežbe iz virtuelnog modelovanja livačkih procesa i lata putem CAE tehnika ;
  Literatura
  1. J.P. LaRue, Basic Metalcasting, AFS, Des Plaines, IL. 1989
  2. M.N.Tomović, Livenje lakih i obojenih metala, TMF, Beograd, 1990
  3. S.Marković i dr.,''Zbirka zadataka iz livarstva'',TMF,Beograd, 1994.
  4. S.Marković, "Principles of Metalcasting", Naučna knjiga, Beograd, 1999.
  5. W.D.Callister Jr, ”Materials Science and Engineering-An introduction”, John Wiley & Sons, Inc.2007
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2 0
  Metode izvođenja nastave
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 20