Navigacija

MIMF7 - Svojstva i primena stakla

Specifikacija predmeta
Naziv Svojstva i primena stakla
Akronim MIMF7
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Predmet upoznaje studente sa aspektima staklastog stanja, strukturnim i kinetičkim teorijama nastanka stakla. Studenti usvajaju znanja neophodna za sprečavanje i/ili kontrolu kristalizacije. Studenti se upoznaju sa termodinamičkim osnovama i mehanizmom faznog razdvajanja. Na osnovu usvojenih znanja o svojstvima stakala, studenti analiziraju svojstva staklastih materijala u funkciji sastava i definišu proces dobijanja materijala željenih osobina. Studenti se upoznaju sa komercijalnim i specijalnim vrstama stakala.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje znanja o strukturi, specifičnim svojstvima stakala i procesima dobijanja stakala koja omogućavaju dobijanje komercijalnih i specijalnih stakala prilagođenih određenoj nameni. Studenti se upoznaju sa mehanizmom faznog razdvajanja u staklarskim sistemima i stiču znanja neophodna za razumevanje procesa dobijanja fazno razdvojenih stakala različite namene. Na kraju kursa studenti su ovladali kompleksnom vezom sastav-struktura-svojstva-primena.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Klasifikacija stakala. Staklasto stanje. Struktura stakla. Strukturne i kinetičke teorije nastanka stakla. Fazno razdvajanje. Kontrolisana kristalizacija. Svojstva stakla u tečnom stanju i metode određivanja. Svojstva stakla u čvrstom stanju i metode određivanja. Veza sastav-struktura-svojstva-primena. Komercijalna stakla. Specijalna stakla. Stakla za spajanje. Obojena stakla. Opalna stakla. Optička stakla. Fotosenzitivna stakla. Fotohromna stakla. Termozaštitna stakla. Stakla koja propuštaju IR zračenje. Staklokeramika. Staklokeramika sa malim koeficijentom toplotnog širenja. Mašinski obradiva staklokeramika i staklokeramika velike mehaničke čvrstoća. Sinterovana staklokeramika. ; ;
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. W. Vogel, Kemija stakla, SKTH, Zagreb, 1985. ;
   2. M. Jovanović, N. Blagojević, Lj. Kostić-Gvozdenović, Praktikum iz tehnologije stakla, TMF, 1997. ;
   3. J. Shelby, Introduction to Glass Science and Technology, Royal Society of Chemistry, Cambridge, 1997.
   4. I. Gutzow, J. Schmelzer, The Vitreous State, Springer – Verlag, Berlin, 1995.
   5. J. Hlavač, The Technology of Glass and Ceramics, Elsevier, Amsterdam, 1982.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 0 0
   Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja kombinovana sa računskim primerima.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari 10