Navigacija

MHNH1 - Priprema vode za piće

Specifikacija predmeta
Naziv Priprema vode za piće
Akronim MHNH1
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje znanja o uslovima za higijensku ispravnost vode za piće i procesima obrade koji omogućavaju postizanje i održavanje higijenske ispravnosti vode, polazeći od različitih vrsta prirodnih voda. ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su ovladali znanjima koja im omogućavaju da koncipiraju i upravljaju sistemima za pripremu vode za piće.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Fizičko-hemijska svojstva i parametri kvaliteta prirodnih voda. Higijenska ispravnost vode za piće i maksimalno dopuštene koncentracije primesa. Određivanje parametara kvaliteta vode za piće. Procesi obrade voda za pripremu vode za piće. Priprema vode za piće od podzemnih voda. Priprema vode za piće od površinskih protočnih voda. Priprema vode za piće od površinskih stajaćih voda. ; ;
  Sadržaj praktične nastave Adsorpcione karakteristike adsorbenata, određivanje termodinamičkih i kinetičkih parametara adsorcije; fotokatalitička razgradnja zagađujućih materija u vodi; određivanje parametara kvaliteta vode. U toku kursa studenti odlaze u posetu pogonima za pripremu vode za piće. ;
  Literatura
  1. Interni materijal Katedre za NHT
  2. S.Gaćeša, M.Klašnja, Tehnologija vode i otpadnih voda, Jugoslovensko udruženje pivara, Beograd, 1994.
  3. Degremon, Tehnika prečišćavanja voda (prevod), Građevinska knjiga, Beograd, 1976
  4. J.C.Crittenden, R.R.Trussell, D.W.Hand, K.J.Howe, G.Tchobanoglous, Water Treatment: Principles and Design, John Wiley & Sons. Inc. 2005.
  5. .
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 2
  Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja, laboratorijske vežbe i posete pogonima za pripremu vode za piće.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 70
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari